Δημοσίευση συμβατικών τευχών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 2020»

Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου ΠΔΜ

Δημοσίευση συμβατικών τευχών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 2020»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 2020», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 564.516,13 στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ και συνολικής δαπάνης 700.000,00 € (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α.).

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 541 με κωδικό έργου 2014ΕΠ54100002 και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://kastoria.pdm.gov.gr (στο σύνδεσμο Ενημέρωση πολιτών – Διακηρύξεις/ Προκηρύξεις). Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο,  τηλ.: 24673 50226, fax: 24673 50359.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος (αύξων αριθμός 90516), με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται την 20-07-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 24-07-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Δημοσίων Έργων για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (οι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω.)

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 11.291,00 €, θα απευθύνεται στον κύριο του έργου ή στο φορέα κατασκευής του έργου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και θα έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 9 μηνών & 30 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 20-05-2022.

Ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Συνημμένα:

Δείτε εδώ την περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Δείτε εδώ την προμέτρηση

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το τιμολόγιο

Δείτε εδώ ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε εδώ την Αντιστοίχιση Άρθρων μελέτης ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ

Δείτε εδώ την Οικονομική Προσφορά

Δείτε εδώ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Δείτε εδώ την Διακήρυξη – Συντήρηση Ασφαλτοστρώσεων 2020