Δημοσίευση περίληψης τροποποιημένης διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: «Υποδομές για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Καστοριάς»

Διοικητήριο ΠΕ Καστοριάς

Δημοσίευση περίληψης τροποποιημένης διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου: «Υποδομές για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Καστοριάς»

Δημοσίευση περίληψης τροποποιημένης διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου:

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο: «Υποδομές για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Καστοριάς» με προϋπολογισμό: 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: (δαπάνη εργασιών Οδοποιίας, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση): 806.451,61€ + (Φ.Π.Α. 24 %) 193.548,39€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) / (ΤΕΥΔ) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 183986,1.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. π.μ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

4. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13-12-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Διοικητήριο Καστοριά 52100 (3ος όροφος).

5. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην 2η ΤΑΞΗ και άνω ή στην 1η ΤΑΞΗ (αναβαθμισμένο όριο λόγω κοινοπραξίας σύμφωνα με την παρ.3.β του άρθρου 76 του Ν.4412/16) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και

β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους, δεκαέξι χιλιάδων εκατόν τριάντα € (16.130,00€). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ: 041 -κε 2019ΕΠ04100003 (ΠΕ Καστοριάς), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Καστοριά 23 / 11 / 2021

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Δείτε εδώ ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ την Διακήρυξη