Αποχιονισμός

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας και Μεταφοράς 7.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος χειμερινής περιόδου 2018-2019

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας και Μεταφοράς 7.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος χειμερινής περιόδου 2018-2019

Α. 6.000 Τόνων για τις εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και

Β. 1.500 Τόνων για τις εργασίες αποχιονισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Αρ. Διακ  22/2018

α/α ΕΣΗΔΗΣ 65738

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Α/Α 65738).

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση

γ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL):

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (2008ΕΠ04100000) της ΣΑΕΠ 541 με κωδ. 2014ΕΠ54100002 (ΠΕ Κοζάνης) της ΣΑΕΠ 541».

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε : 9471.04.54 & 9471.04.14 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα  071 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη και πίστωση.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια και μεταφορά 7.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (6000 τόνοι) και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (1.500 τόνοι). (CPV 34927100-2)

Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα και την μεταφορά των ποσοτήτων άλατος στους τόπους που θα του υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

Η ανάληψη από την πλευρά του αναδόχου και της μεταφοράς του άλατος, με δικά του έξοδα, κρίνεται αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση της προμήθειας, από άποψη περιορισμού του συνολικού κόστους και επιπλέον για την διευκόλυνση των εργασιών αποχιονισμού από τεχνική άποψη, από τα αρμόδια συνεργεία, σε σχέση με τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό των διατιθέμενων μέσων και αναγκαίων πόρων, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια και μεταφορά 6.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας », εκτιμώμενης αξίας 450.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.
  • ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια και μεταφορά 1.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», εκτιμώμενης αξίας 111.600,00 € συμπ. ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το ΤΜΗΜΑ 1 είτε για το ΤΜΗΜΑ 2  είτε και για τα δύο Τμήματα και για το σύνολο των ποσοτήτων των τμημάτων που υποβάλλεται προσφορά.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για το σύνολο των Τμημάτων, ανέρχεται στο ποσό των 561.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 452.903,23  ΦΠΑ: 108.696,77 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από της υπογραφής της μέχρι την παραλαβή των συνολικών ποσοτήτων από την αναθέτουσα αρχή.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ .

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει χαμηλότερης τιμής/τόνο (χωρίς το ΦΠΑ).

Συνημμένα:

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Προμήθειας και Μεταφοράς 7.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος χειμερινής περιόδου 2018-2019 (Η διακήρυξη 22/2018 σε doc μορφή)