Αναδασμός

Διαβίβαση απόφασης 138/2017 της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Απόφαση 138/2017

Η κατά το άρθρο 14 του Ν. 4061/2012 Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών όπως συγκροτήθηκε με   την αρίθμ. 72143/2887/07-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 118842/2835/05-07-2017 απόφαση του αποτελούμενη από τους:

  1. Εμμανουηλίδου Θεοδώρα του Αναστασίου ως τακτικό μέλος, υπάλληλο   της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ορισμένη με την αριθ. 38774/1022/09-04-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη & Επιχείρησης του κλάδου ΠΕ Δ/κού- Οικονομικού (ΙΔΑΧ) με βαθμό Β, με αναπληρωματικό μέλος την Καλογήρου Ησαϊα του Αποστόλου (ΙΔΑΧ) υπάλληλο της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Α βαθμό.
  2. Βουχάρα Νικόλαο του Κωνσταντίνου ως τακτικό μέλος, προϊστάμενο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολικής Γης (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α βαθμό , με αναπληρωματικό μέλος τον Κάτανα Δημήτριο του Γεωργίου, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Β.
  3. Μακρίδου Μαριάνθη του Αλεξάνδρου ως τακτικό μέλος προϊσταμένη του τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α, με αναπληρωματικό μέλος την Αμπαζίδου Ναζλή του Γεωργίου υπάλληλο  της ίδιας Δνσης του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με Α βαθμό.

Με πρόεδρο  της Επιτροπής τον Βουχάρα Νικόλαο του Κων/νου και με αναπληρωτή του την Μακρίδου Μαριάνθη του Αλεξάνδρου, συνεδρίασε δημόσια  στο γραφείο 13 της Δνσης Πολιτικής Γης, την 08-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., παρούσης της Γραμματέας αυτής κας Βακαλοπούλου Κωνσταντίας, υπαλλήλου της Δ/νσης Πολιτικής Γης, για να αποφανθεί επί της  αιτήσεως θεραπείας, κατά της:                            

  1. Αριθμ 45/2017 απόφασης της Ε.Θ.Γ.& Ε.Δ. ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, με την οποία απερρίφθη κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του προέδρου αυτής κ. Νικολάου Βουχάρα, το αίτημα  του κ. Χατσίδη Κωνσταντίνου του Ιωάννη για εξαγορά έκτασης 5.000 τμ στο αγρόκτημα Πολύμυλος.

Από τον:   Χατσίδη Κωνσταντίνο του Ιωάννη κάτοικο Πολυμύλου δήμου Κοζάνης.

Προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση αυτή κλήθηκαν εγγράφως σύμφωνα με την αριθμ 723 / 26-10-2017 τόσο τα μέλη της Επιτροπής από τον  Προέδρου  της Επιτροπής , όσο και ο αιτών και η δικηγόρος κα. Βακωνάκη Αθανασία.

 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα σχετικά

έγγραφα σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο

 

Ι. Επειδή  νόμιμα  η Επιτροπή  επιλαμβάνεται  της προκειμένης  υποθέσεως  σύμφωνα και με τις διατάξεις  του Ν.4061/2012

II. Επειδή η 45 / 2017 απόφασή μας κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο με το αριθμ 93/7-3-2017 έγγραφό μας, που όριζε ότι: Κατά της ως άνω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της στον ενδιαφερόμενο ή διαφορετικά από τότε που έλαβε γνώση αυτής (άρθρο 25 του Ν.4061/2012).

ΙΙΙ. Επειδή σύμφωνα με το Ν 4351/4-12-2015  Άρθρο 33 (ΦΕΚ Α Αρ φύλλου 164) που αφορά Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4061/12 και συγκεκριμένα στο άρθρο 25 (ενδικοφανής προσφυγή), ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου & Νομιμότητας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των (30) τριάντα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Ε.Θ.Γ.& Ε.Δ., που εκδίδεται κατ εφαρμογήν των άρθρων 22, 23, 24 και να ζητήσει ακύρωση ή την τροποποίηση της.

ΔΙΑ  ΤΑΥΤΑ

Σύμφωνα με τις σκέψεις I, II, III, απορρίπτει την αίτηση θεραπείας του Χατσίδη Κωνσταντίνου του Ιωάννη διότι  ο ενδιαφερόμενος μπορούσε  να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των (30) τριάντα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Ε.Θ.Γ.& Ε.Δ., που εκδίδεται κατ εφαρμογήν των άρθρων 22, 23, 24 και να ζητήσει ακύρωση ή την τροποποίηση της.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε

Κοζάνη  08-11-2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΧΑΡΑΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

  1. ΘΕΟΔΩΡΑ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
  2. ΜΑΡΙΑΝΘΗ  ΜΑΚΡΙΔΟΥ

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Συνημμένα:

Η απόφαση 138/2017