Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Κιβωτός Π.Ε. Γρεβενών για γεωργική χρήση

Κιβωτός Π.Ε. Γρεβενών

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Κιβωτός Π.Ε. Γρεβενών για γεωργική χρήση

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Κιβωτός Π.Ε. Γρεβενών για γεωργική χρήση – Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Κιβωτός Π.Ε. Γρεβενών για γεωργική χρήση

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α72010»,
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α7239/27-12-2010) «περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 (παραχωρήσεις ακινήτων κατά χρήση),
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας),
 5. Την αριθ.πρωτ. οικ.8909/362/02-02-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. και στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων των Γενικών Διευθύνσεων: Α. Ανάπτυξης, Β. Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Γ. Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Δ.Μ.»,
 6. Την αριθ.πρωτ.75232/07-05-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών,
 7. Την από 24-03-2020 αίτηση του κ.Καλέντζη Κων/νου του Ιωάννη με την οποία αιτείται την παραχώρηση κατά χρήση (για γεωργική χρήση) του αριθ.646 τεμαχίου του αναδασμού έτους 1998 του αγροκτήματος «ΚΙΒΩΤΟΣ», έκτασης 4.915,00 τ.μ.,
 8. Την αριθ.πρωτ. 25994/28-02-2020 πράξη χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Ν. Γρεβενών,
 9. Τα αριθ.πρωτ.44372/27-03-2020, αριθ.πρωτ.46749/06-04-2020 και αριθ.πρωτ. 158365/04-11- 2020 έγγραφα της υπηρεσίας μας προς άλλες υπηρεσίες για διατύπωση απόψεων,
 10. Το αριθ.πρωτ.505/07-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Γρεβενών, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά,
 11. Το αριθ.πρωτ.26875/08-04-2020 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά,
 12. Το αριθ.πρωτ.49113/13-04-2020 έγγραφο του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Γρεβενών, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά,
 13. Το αριθ.πρωτ.24880/16-04-2020 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το οποίο το τεμάχιο υπ’ αριθ.646 ανήκει στην κατηγορία αρόσιμα,
 14. Το αριθ.πρωτ.9/26-04-2020 έγγραφο της Τ.Κ. Κιβωτού,

  με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά,

 15. Το αριθ.πρωτ.210968/144908/805/12-05-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά,
 16. Το αριθ.πρωτ.45469/04-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Γρεβενών, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά,
 17. Το αριθ.πρωτ. 145804/11-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας με συνημμένο το αριθ.πρωτ. 75474/03-07-2020 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά,
 18. Την αυτοψία στις 04-06-2020 των μελών της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Ε. Γρεβενών στη θέση του εν λόγω τεμαχίου του αγρ/τος «ΚΙΒΩΤΟΣ»,
 19. Την αριθ. 1/2020 απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Ε. Γρεβενών, σύμφωνα με την οποία:

Α) Τίθεται προς παραχώρηση κατά χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4. παρ.2.β του Ν 4061/22-3-2012, το τμήμα με κορυφές (7-8-3-4-5-6-7) εκ του τεμαχίου αριθ.646

έκτασης 4.000 τ.μ. όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο στην παρούσα απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87.

Άρα παραμένει ως κοινόχρηστο το τμήμα με κορυφές (1-2-8-7-1) έκτασης 915,00 τ.μ. εκ του τεμαχίου αριθ.646, διότι επί αυτού βρίσκεται χώρος συγκέντρωσης υδάτων.

Η πρόσβαση στο υπό παραχώρηση κατά χρήση τμήμα (7-8-3-4-5-6-7) θα γίνεται από δίοδο πλάτους 4,00 μ. προσκείμενη στην πλευρά (2-8) του εναπομείναντος κοινόχρηστου τεμαχίου (1- 2-8-7-1), η οποία θα είναι επίσης κοινόχρηστη.

Β) Ως ελάχιστο όριο προσφοράς της αξίας της προς εκμίσθωση έκτασης ορίζονται τα πενήντα τέσσερα ευρώ (54,00 €) το έτος (συνολικά για όλη την έκταση).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(ΑΔΑ: ΩΛ6Ο7ΛΨ-566)

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 336 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στο Διοικητήριο «Κ. Ταλιαδούρης» 1ος όροφος, θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Π.Ε. Γρεβενών στις 12 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης στις 10:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 10:30 π.μ.

 1. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου, για γεωργική χρήση:

Έκταση 4.000 τ.μ. η οποία αποτελεί τμήμα του υπ’αριθ.646 χέρσου κοινόχρηστου τεμαχίου του Αναδασμού έτους 1998 του αγροκτήματος «ΚΙΒΩΤΟΣ» Ν. Γρεβενών, συνολικής έκτασης 4.915 τ.μ., όπως κυρώθηκε με την αριθ.2421/2002 απόφαση Νομάρχη Γρεβενών (ΦΕΚ 594/Β/2002) και όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 1. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με την αριθμ. 1/2020 απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Ε. Γρεβενών ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος, ήτοι στα δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά (13,50 €) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά πενήντα τέσσερα ευρώ (54,00 €) το έτος

 1. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπος και χρόνο καταβολής του (άρθρο 9 και 10 Ν.4061/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 998/46581/07-04-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – ΦΕΚ 953ΒΊ 5-04-2014):
  α) Για τα δύο μισθωτικά έτη αττό την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται μηδενική. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

β) Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης

γ) Ο χρόνος καταβολής του τιμήματος: το τίμημα θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Γρεβενών.

 1. Διάρκεια της παραχώρησης:

Για χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) ετών με δυνατότητα παράτασης για άλλα δέκα χρόνια.

6 Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου της προσφοράς, ήτοι 54,00*10% = 5,40 € (πέντε ευρώ και

σαράντα λεπτά), η οποία θα απευθύνεται στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Π.Ε. Γρεβενών.

Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναγράφει το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο του συμμετέχοντα ή σε περίπτωση εταιρείας την πλήρη επωνυμία της εταιρείας, τον πλήρη τίτλο παραχώρησης ο οποίος είναι «Παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 4.000,00 τ.μ. τμήματος του υπ’ αριθ. 646 τεμαχίου του Αναδασμού έτους 1998 του αγροκτήματος «ΚΙΒΩΤΟΣ» Ν. Γρεβενών, για γεωργική χρήση», σύμφωνα υε το συνημμένο στην παρούσα υπόδεινυα εγγυητικής επιστολής

 1. Μετά την έκδοση της απόφασης παραχώρησης του ακινήτου η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη:

Ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.

 1. Πλειοδότες:

α) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή Δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών θα προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.

β) Δεν νίνονται δεκτοί στη Δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

γ) Για τον αποκλεισμό κάποιου από τη Δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

 1. Διεξαγωγή της Δημοπρασίας:

Η Δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, οι δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική νια τον πλειοδότη.

 1. Υπογραφή Πρακτικών:

Μετά τη λήξη της Δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που διενέργησε τη Δημοπρασία και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράφει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του, αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν.4061/2012.

 1. Επανάληψη Δημοπρασίας:

Η Δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3. του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012. Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκκίνησης- ελάχιστης προσφοράς-δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιμής εκκίνησης.

β) Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.

γ) Όταν ο τελευταίος πλειοδότη αρνηθεί να υπονράψει τα πρακτικά ιιετά την κατακύρωση. Στην περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εκ βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοπρασίας, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δ. Ο. Υ. ως έσοδο του Δημοσίου.

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 4.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Κιβωτός Π.Ε. Γρεβενών για γεωργική χρήση (με ΑΔΑ: ΩΛ6Ο7ΛΨ-566)