Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 8.325,93 τμ στο αγρόκτημα Δρέπανο Ν. Κοζάνης, για την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (βοηθητικοί χώροι)

Τ.Κ. Δρεπάνου Κοζάνης

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 8.325,93 τμ στο αγρόκτημα Δρέπανο Ν. Κοζάνης, για την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (βοηθητικοί χώροι)

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 8.325,93 τμ στο αγρόκτημα Δρέπανο Ν. Κοζάνης, για την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (βοηθητικοί χώροι)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010».
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ.146/27-12-2010 (ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) «περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν.4235/2014 και το άρθρο 44 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78Α/26-04-2016) (παραχωρήσεις ακινήτων).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
 5. Την υπ΄ αριθμ. 71321/12-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας η οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ.96749/10-07-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).
 6. Τις από 13-02-2019 & 15-06-2020 αιτήσεις του κ. Τσιομπασίδη Ηλία του Βασιλείου.
 7. Το αρίθμ. ΔΥ /12-09-2019 έγγραφο του τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Πολιτικής Γης, που συνοδεύεται από την Δήλωση της ιδιώτου μηχανικού Αρετής Μπαντή, όπου βεβαιώνεται ότι η επίμαχη έκταση δεν είναι δασική.
 8. Το υπ’ αρ. 611971/436861/4917/29-11-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.
 9. Το υπ’ αρ. 1739/22-11-2019 έγγραφο του Δήμου Κοζάνης, Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Εφαρμογών & Υπηρεσιών Δόμησης, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Εφαρμογών.
 10. Το υπ’ αρ. 176197/09-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης της ΠΔΜ, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
 11. Το υπ’ αριθμ. 346/01-03-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
 12. Το υπ’ αριθμ. 97309/13-08-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, Γεν. Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών.
 13. Την υπ’ αριθμ. 346/01-03-2017 Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης.
 14. Την αριθμ. 4/2022 απόφαση μας περί προσδιορισμού ελαχίστου ορίου προσφοράς και ανωτέρου του 60% της μισθωτικής αξίας του ακινήτου προς εκμίσθωση ανά έτος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(ΑΔΑ: ΨΠ9Α7ΛΨ-Υ9Ο)

Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

 1. Χρόνος και Τόπος Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας της θα γίνει στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Κοζάνης στις 27 Απριλίου 2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα έναρξης στις 09:45 και ώρα λήξης στις 10:00.

 1. Στοιχεία του προς παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου:

Α) η έκταση των 5.385,49τμ εμπίπτει στο υπ’ αρ. 3021 τεμάχιο συνολικής έκτασης 6.623τ.μ. το οποίο φέρεται στο απόσπασμα της Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος «ΔΡΕΠΑΝΟ» Ν. Κοζάνης έτους 1958 ως «διαθέσιμο» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ).

Β) η έκταση των 2.940,44τμ (1.754,18τμ & 1.186,26τμ) εμπίπτει στο υπ’ αρ. 3023 τεμάχιο συνολικής έκτασης 11.008τ.μ. το οποίο φέρεται στο απόσπασμα της Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος «ΔΡΕΠΑΝΟ» Ν. Κοζάνης έτους 1958 ως «διαθέσιμο» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ).

 1. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος:

Με την αριθμ 4/2022 απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος ήτοι:

Α)  στα Είκοσι Δύο ευρώ και Εβδομήντα λεπτά (22,70) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 5.385,49 τ.μ. Εκατόν Είκοσι Δύο ευρώ και Δεκαπέντε λεπτά (122,15) το έτος.

Β)  στα Είκοσι Δύο ευρώ και Εβδομήντα λεπτά (22,70) κατά στρέμμα ανά έτος και συνολικά για την έκταση των 2.940,44τμ (1.754,18τμ & 1.186,26τμ) Εξήντα Έξι ευρώ και Εβδομήντα λεπτά (66,70) το έτος.

 1. Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος και τόπο και χρόνο καταβολής του (άρθρο 9 και 10 Ν. 4061/2012) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 998/46581/07-04-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953Β΄15-04-2014):
α) Για τα δύο μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται μηδενική.

Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος, και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

β) Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

γ) Ο χρόνος του τιμήματος θα καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης.

 1. Διάρκεια της παραχώρησης:

Για χρονική διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.

 1. Εγγυητική Επιστολή Αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου της προσφοράς ήτοι:

Α)  Δύο ευρώ και Είκοσι Επτά λεπτά (2,27 ) κατά στρέμμα ανά έτος και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι Δώδεκα ευρώ και Είκοσι Ένα λεπτά (12,21 €) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Β)  Δύο ευρώ και Είκοσι Επτά λεπτά (2,27 ) κατά στρέμμα ανά έτος και το έτος Χ ποσοστού 10% ήτοι Έξι ευρώ και Εξήντα Επτά λεπτά (6,67 €) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

 1. Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με άλλη:

Ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του επιτευχθέντος τιμήματος, για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.

 1. Πλειοδότες:

α) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή Δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών θα προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.

β) Δεν γίνονται δεκτοί στη Δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

γ) Για τον αποκλεισμό κάποιου από τη Δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

 1. Διεξαγωγή της Δημοπρασίας:

Η Δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Δημοπρασίας, οι δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.

 1. Υπογραφή Πρακτικών:

Μετά τη λήξη της Δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που διενέργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται εις βάρος του, αναπλειστηριασμός, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν.4061/2012.

 

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Συνημμένα:

Το σχεδιάγραμμα θέσης για τη Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου συνολικής έκτασης 8.325,93 τμ στο αγρόκτημα Δρέπανο Ν. Κοζάνης, για την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (βοηθητικοί χώροι)

 

tsiompasidis-ilias-8326