Διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 11.700 τ.μ. στο αγρόκτημα Τσάρτσιστας, νομού Καστοριάς με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ο αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 178062/9519/21-12-2016 αίτηση του Βασιλειάδη Φίλιππου του Παναγιώτη με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης για παραγωγή αγροτικών προϊόντων στο αγρόκτημα Τσάρτσιστας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»

3. Τις διατάξεις του Π.. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας».

4 Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).

5 Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).

6 Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012

7 Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές
συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.

8 Την αρίθμ.4664/3-7-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης ιαφορών στην Περιφερειακή
Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας.

9 Την αριθμ. 8909/362/2-2-2012 απόφαση Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας με την οποία «μεταβιβάζει αρμοδιότητες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους ιευθυντές κ.λ.π.»

10 Τα κτηματολογικά στοιχεία της αναμόρφωσης αγροκτήματος Τσάρτσιστας έτους 1960 στο οποίο εμφανίζεται το αριθμό 244 κοινόχρηστο τεμάχιο συνολικής έκτασης 529.415 τ.μ. που θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης ιαφορών.

11. Το αριθμ. 5/2017 πρακτικό της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών με το οποίο εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για το τμήμα από το αριθ. 244 κοινόχρηστο τεμάχιο έκτασης 11.700 τ.μ. αγροκτήματος Τσάρτσιστας για παραγωγή αγροτικών προϊόντων· η παραχώρηση θα είναι για 25 χρόνια και η τιμή εκκίνησης τα δέκα ευρώ ανά στρέμμα και ανά έτος.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης