Διακήρυξη διαγωνισμού για τον καθαρισμό του Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών

Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Διακήρυξη διαγωνισμού για τον καθαρισμό του Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών

Διακήρυξη διαγωνισμού για τον καθαρισμό του Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚTΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, CPV: 90911200-8 προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 86.800,00 ( με ΦΠΑ 24%).

Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 1: εκτιμώμενης αξίας 70.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.400,00 €.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 05/08/2020 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/08/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  11/08/2020 και ώρα 15:00.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

Άνοιγμα των προσφορών: 17/08/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

Πληροφορίες: Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203 -2462353196

Ημερομηνία καταχώρησης της Διακήρυξης στo KHΜΔΗΣ : 24/07/2020

Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Ε. Γρεβενών της Π.Δ.Μ. https://grevena.pdm.gov.gr/.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα: