Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Διακήρυξη διαγωνισμού για τον καθαρισμό του Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη διαγωνισμού για τον καθαρισμό του Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών

Διακήρυξη διαγωνισμού για τον καθαρισμό του Διοικητηρίου της Π.Ε. Γρεβενών

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚTΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, CPV: 90911200-8 προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 86.800,00 ( με ΦΠΑ 24%).

Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 1: εκτιμώμενης αξίας 70.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.400,00 €.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 05/08/2020 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/08/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  11/08/2020 και ώρα 15:00.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

Άνοιγμα των προσφορών: 17/08/2020 και ώρα 10:00 π.μ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

Πληροφορίες: Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203 -2462353196

Ημερομηνία καταχώρησης της Διακήρυξης στo KHΜΔΗΣ : 24/07/2020

Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Ε. Γρεβενών της Π.Δ.Μ. https://grevena.pdm.gov.gr/.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα: