Διαγωνισμός

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2015-2016

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού Διεθνή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τo σχολικό έτος 2015-2016 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 824.018,15 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 20% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. ιακηρυξης 17/2015

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ ιοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π. . 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Το άρθρο έβδομο και το άρθρο ένατο του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄/26-10-2012) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη