Διαγωνισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας 1) Φύλαξη Διοικητηρίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27 – CPV 79713000-5) 2) Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο – CPV 79713000-5)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Διαγωνισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας 1) Φύλαξη Διοικητηρίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27 – CPV 79713000-5) 2) Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο – CPV 79713000-5)

Αριθμός Διακήρυξης 26/20

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  προκηρύσσει

Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογής  αναδόχου  ή αναδόχων  για την εκτέλεση της υπηρεσίας

 

  • Φύλαξη Διοικητηρίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) (CPV 79713000-5)
  • Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο) (CPV 79713000-5)

Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και για ένα έτος.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 23/11/2020  και  ώρα 10:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι:  23/11/2020  και ώρα  10:00.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  180 ημερολογιακές ημέρες.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι για το τμήμα 1: 581,00 ευρώ,

για το τμήμα 2: 620,00 ευρώ

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο – Δημοκρατίας 27. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Η περίληψη του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας 1) Φύλαξη Διοικητηρίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27 – CPV 79713000-5) 2) Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο – CPV 79713000-5)

(ΑΔΑ: 65Ψ97ΛΨ-Τ7Ο)

 


Αριθμός Διακήρυξης 26/20

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  προκηρύσσει

Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογής  αναδόχου  ή αναδόχων  για την εκτέλεση της υπηρεσίας

 

Φύλαξη Διοικητηρίου Κοζάνης (Δημοκρατίας 27) (CPV 79713000-5)

Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας (θέση Αγροκήπιο) (CPV 79713000-5)

Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και για ένα έτος.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 23/11/2020  και  ώρα 10:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι:  23/11/2020  και ώρα  10:00.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  180 ημερολογιακές ημέρες.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι για το τμήμα 1: 581,00 ευρώ,

για το τμήμα 2: 620,00 ευρώ

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο – Δημοκρατίας 27. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.