Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ν. Γρεβενών

Διαγωνισμός για την «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ν. Γρεβενών»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός για την «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ν. Γρεβενών»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ν. Γρεβενών»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ν. Γρεβενών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.010.600,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΕΣΗΔΗΣ: α/α 189990).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5075845 (αρ. εν. 2021ΕΠ00510108) ύψους 1.010.600,00 € για την Π.Ε. Γρεβενών με CPV έργου: 45212361-4 Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας


Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:

 1. Περιληπτική Διακήρυξη
 2. Αναλυτική Διακήρυξη
 3. Τεχνική Περιγραφή
 4. Προϋπολογισμός
 5. Περιγραφικό Τιμολόγιο
 6. Ε.Σ.Υ.
 7. Ε.Ε.Ε.Σ. 
 8. Ε.Ε.Ε.Σ. (xml)
 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 10. Σ.Α.Υ.
 11. Φ.Α.Υ.

 

Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ν. Γρεβενών 1Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ν. Γρεβενών 2Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ν. Γρεβενών 3