Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Διαγωνισμός για τη βελτίωση – αποπεράτωση γεωφράγματος Δασοχωρίου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός για τη βελτίωση – αποπεράτωση γεωφράγματος Δασοχωρίου

Διαγωνισμός για τη βελτίωση – αποπεράτωση γεωφράγματος Δασοχωρίου

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«βελτίωση – αποπεράτωση γεωφράγματος Δασοχωρίου»

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 95.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (ΕΣΗΔΗΣ: α/α 91050) (εκ των οποίων 10.122,53 Ευρώ για Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε, 9.953,82 Ευρώ για απρόβλεπτα, 300,25 Ευρώ για αναθεώρηση και 18.387,10 Ευρώ για Φ.Π.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος: 91050)καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών grevena.pdm.gov.gr στο σύνδεσμο: Ενημέρωση Πολιτών/Διακηρύξεις/Διαγωνισμοί.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΜ – συνεχιζόμενα 2020 για την Π.Ε. Γρεβενών, ΣΑΕΠ 541 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 2014ΕΠ54100001 και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/07/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.

Συνημμένα:

 

  1. Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΣΞΝ7ΛΨ-ΓΣΥ)
  2. Αναλυτική Διακήρυξη
  3. Τεχνική Περιγραφή
  4. Προϋπολογισμός
  5. Περιγραφικό Τιμολόγιο
  6. Ε.Σ.Υ.
  7. Τ.Ε.Υ.Δ.
  8. Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή
  9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς