Διαγωνισμός για «Εργασίες Υγρομόνωσης Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Δεσκάτης»

Εργασίες Υγρομόνωσης Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Δεσκάτης

Διαγωνισμός για «Εργασίες Υγρομόνωσης Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Δεσκάτης»

Διαγωνισμός για «Εργασίες Υγρομόνωσης Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Δεσκάτης»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Εργασίες Υγρομόνωσης Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Δεσκάτης»

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (ΕΣΗΔΗΣ: α/α 191912).

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ – νέα έργα 2022 για την Π.Ε. Γρεβενών, ΚΑΠ 2022 με CPV έργου: 45212361-4 (Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ν. 4412/2016 & το άρθρο 3 της οικείας διακήρυξης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Δεσκάτης

Συνημμένα αρχεία:

 

  1. Περιληπτική Διακήρυξη
  2. Αναλυτική Διακήρυξη
  3. Τεχνική Περιγραφή
  4. Προϋπολογισμός
  5. Περιγραφικό Τιμολόγιο
  6. Ε.Σ.Υ.
  7. Ε.Ε.Ε.Σ. 
  8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς