Διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου Ενίσχυση Ακραίου Σπονδύλου 7 του Προβόλου Μ62 με Μηχανισμό Ανάρτησης

Διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου Ενίσχυση Ακραίου Σπονδύλου 7 του Προβόλου Μ62 με Μηχανισμό Ανάρτησης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου Ενίσχυση Ακραίου Σπονδύλου 7 του Προβόλου Μ62 με Μηχανισμό Ανάρτησης

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΕΝΙΣXΥΣΗ ΑΚΡΑIΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ Μ62 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΟΥ ΦΟΡΕΑ»

Διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου Ενίσχυση Ακραίου Σπονδύλου 7 του Προβόλου Μ62 με Μηχανισμό Ανάρτησης

Προϋπολογισμού: 301.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο Ανάθεσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2ββ, παρ.2γ και 32Α παρ. β «Προσφυγή στη διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση», καθώς και τις διατάξεις περί επιβλέψεως έργου.
 5. Την με αριθμ. πρωτ. 6405/19-01-2022 απόφαση στου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563Β/11-02-2022) «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 6. Την με αριθμ. 1259/09-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΜΙΛ7ΛΨ-Ρ38) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή της δωρεάς της Μελέτης με τίτλο Σελίδα 2 από 6 «ΕΝΙΣXΥΣΗ ΑΚΡΑIΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ Μ62 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΟΥ ΦΟΡΕΑ», από την Υποδιεύθυνση Γεφυρών της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών (ΕΠΑΥΚ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (στο εξής «Δωρητής»).
 7. Την αρίθμ. Τ.Σ.Ε. 6 / 2023 Σύμβαση με τον φορέα «ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΤΜ ΑΕ» (στο εξής «Ελεγκτής»)

  για τον έλεγχο της Μελέτης του θέματος

 8.  Την με Α.Π.139944/28-08-2023 διαβίβαση της Τεχνικής Έκθεσης Ελέγχου Μελέτης από τον Ελεγκτή, στην οποία εκφράζεται η θετική γνώμη του επί της Μελέτης.
 9. Η με Α.Π. 140831/31-08-2023 (ΑΔΑ 9Ξ5Υ7ΛΨ-ΠΙΞ) Απόφαση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης της Μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.
 10. Την με αριθμ. 1358/30-08-2023 (ΑΔΑ:ΨΕΠΟ7ΛΨ-92Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 301.000,00€ για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
 11. Την με αριθμ. πρωτ. 142537/31-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ0ΘΒ7ΛΨ-ΔΘ7 ΑΔΑΜ: 23REQ013337726) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση συνολικού ύψους 301.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 02.00.073.9789.02.02029 και καταχωρήθηκε με α/α 4094 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 12. Την με αριθμ. 219/30-08-2023 (ΑΔΑ: 688Η7ΛΨ-ΜΗ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποφασίσθηκε η ανάθεση του έργου του εν λόγω έργου να γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016.

 

προτίθεται να προβεί σε ανάθεση του έργου

«ΕΝΙΣXΥΣΗ ΑΚΡΑIΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ Μ62 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΟΥ ΦΟΡΕΑ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής και συντασσόμενη υποχρεωτικά σε έντυπο οικονομικής προσφοράς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ολογράφως και αριθμητικώς για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 95 του N-4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) στον προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό 301.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Και ως εκ τούτου

Σας προσκαλεί

να υποβάλετε στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 ΚΟΖΑΝΗ έως τις 08/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης οικονομικών προσφορών), έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα Β’), για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:

«ΕΝΙΣXΥΣΗ ΑΚΡΑIΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ Μ62 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΟΥ ΦΟΡΕΑ», υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη του έργου.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στις 10-09-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. παρουσία των συμμετεχόντων εφόσον το επιθυμούν.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Με το παρόν έργο πρόκειται να υλοποιηθούν επείγουσες εργασίες προσθηκών – ενισχύσεων με εξωτερικές προεντάσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της Γέφυρας, καθώς προέκυψε πως είναι άμεσα απαραίτητη η άρση των Σελίδα 3 από 6 τοπικών βλαβών και ρηγματώσεων στον ακραίο σπόνδυλο 7 και συγκεκριμένα στο σημείο Μ6.2 του «φορέα» αυτής, το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης για την εξασφάλιση της Φέρουσας Ικανότητάς της.

Η ανάγκη υλοποίησης του έργου προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου «Δομική Ενίσχυση και Αποκατάσταση Ακραίων Σπονδύλων Μ6.2 Υψηλής Γέφυρας Σερβίων», καθώς διαπιστώθηκε πως υπάρχει ανάγκη πρόσθετων και πιο ριζικών επεμβάσεων στους τένοντες προέντασης του φορέα στο σημείο. Όσον αφορά το προαναφερθέν έργο, βρίσκεται ακόμα σε πορεία υλοποίησης.

Οι δυο Ανάδοχοι (του υπό υλοποίηση ανωτέρω έργου και του υπό διαγωνιστική διαδικασία παρόντος) οφείλουν να συνεργαστούν απροβλημάτιστα, για την τελική επίτευξη του συνολικού έργου.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΕΝΙΣXΥΣΗ ΑΚΡΑIΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ Μ62 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΕΙΔΟΥ ΦΟΡΕΑ» (pdf)

prosklisi-symmetoxis-gefyra-serviwn

Διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου Ενίσχυση Ακραίου Σπονδύλου 7 του Προβόλου Μ62 με Μηχανισμό Ανάρτησης