Διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ το εθνικό οδικό δίκτυο στην επικράτεια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Αποχιονισμός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  κατόπιν της αρίθμ. 2095/16 (ΑΔΑ: 72ΜΞ7ΛΨ-6ΑΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα) στη διαδικασία  διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ το εθνικό οδικό δίκτυο στην επικράτεια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για τα τμήματα  IV ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ, VI ΣΕΡΒΙΑ.

Οι όροι της διαπραγμάτευσης  που εγκρίθηκαν με την   2095 /2016/απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας, αναρτήθηκαν στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας (έδρα) στα γραφεία της στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 233.120,00  με ΦΠΑ.

Η προσφυγή σε διαπραγμάτευση εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας με την 282/16/ απόφαση του.

Η διαπραγμάτευση θα γίνει στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα) την 01 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ

Κοζάνη, 24-11-2016

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

Συνημμένα: Η ανακοίνωση διαπραγμάτευσης