Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Προσωρινή αποθήκευση αδρανών μη επικίνδυνων αποβλήτων και αποκατάσταση ανενεργού λατομείου στη θέση «Καλδάρι»

Βόιο

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Προσωρινή αποθήκευση αδρανών μη επικίνδυνων αποβλήτων και αποκατάσταση ανενεργού λατομείου στη θέση «Καλδάρι» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί

» Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με την διακήρυξη 12/2016

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Θέμα: «Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με την διακήρυξη 12/2016 ». Σχετ. Το από 09/06/2016 αίτημά σας. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας, για παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης 12/2016, σας παραθέτουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσατε:

» Διαβάστε περισσότερα

Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)

Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020: Προδημοσίευση και Εξειδίκευση Βαθμολογικών Κριτηρίων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Την προκήρυξη του μέτρου των «Νέων Γεωργών» προγραμματίζει και προετοιμάζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά το καλοκαίρι 2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τις παραμέτρους του προγράμματος που θα ισχύσουν στην Περιφέρεια και να προετοιμαστούν έγκαιρα, ώστε να είναι δυνατή η […]

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με αποσπάσεις

Μετατάξεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του με αποσπάσεις υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου: Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) & Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις (ΤΑΡ)

Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) & Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις (ΤΑΡ)

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου: Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) & Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις (ΤΑΡ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Μελέτες Οδοποϊιας Οδικού Δικτύου Ν. Κοζάνης για το οδικο τμήμα ‘Εράτυρα-Σισάνι-Βλάστη’, της Π.Ε. Κοζάνης

κατεδάφιση των γεφυρών του ΟΣΕ

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Μελέτες Οδοποϊιας Οδικού Δικτύου Ν. Κοζάνης για το οδικο τμήμα ‘Εράτυρα-Σισάνι-Βλάστη’, της Π.Ε. Κοζάνης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί

» Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)

Κοιτάσματα λιγνίτη

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) της χώρας και συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/Οικ.107017/2006 (Β΄1225).

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα Νομού Καρδίτσας

Μετατάξεις

Ο ∆ήμος Λίμνης Πλαστήρα, Νομού Καρδίτσας, προτίθεται να προβεί, στην κάλυψη δέκα (10) θέσεων προσωπικού, κλάδου/ειδικότητας όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω, με μετάταξη μονίμων ή Ι.∆.Α.Χ. υπαλλήλων, από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, Υπουργεία, ΝΠ∆∆ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Μετατάξεις

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, λόγω των επειγουσών αναγκών στελέχωσης για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας συγκεκριμένων θεματικών κλάδων αρμοδιότητάς του και κατόπιν δημιουργίας της νέας οργανωτικής δομής σε αυτό, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες με μετάταξη/μεταφορά μονίμων υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α’ και […]

» Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μετατάξεις

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών της που εδρεύουν στα νησιά Σύρο, Ρόδο, Άνδρο, Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κέα, Κω, Μήλο, Νάξο, Πάρο και Τήνο με μετάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με τα άρθρα 72 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α) και 9 παρ.22 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218/τ.Α) όπως ισχύουν. Σημειώνεται ότι η μετάταξη με τις εν λόγω διατάξεις, […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 163 164 165 166 167 183