Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-1-2020)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-1-2020)

Απευθείας μετάδοση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-1-2020)

 

@ Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να ενημερώνεστε άμεσα για νέα βίντεο πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κάντε κλικ εδώ.

Να θυμίσουμε τα θέματα στην απευθείας μετάδοση της Οικονομικής (21-1-2020) είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2019»
 3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατακύρωση  του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ»
 4. Έγκριση του 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»
 5. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής του έργου:

  «Δεύτερη (2η) παραλλαγή τμήματος της Παλαιάς Οδού (ΠΕΟ) Κοζάνης Πτολεμαΐδας στην περιοχή Ποντοκώμης λόγω επέκτασης ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε.»

 6. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών, για έργα, όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α., για το έτος 2020
 7. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών: α) Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών – Κόστος εξακρίβωσης τιμών εμπορίου και γ) Χαρακτηρισμός φυσικού εδάφους, για το έτος 2020
 8. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2019»
 9. Έγκριση επιτροπής παραλαβής των εργασιών: «Δημιουργία Master Plan για  τη διαχείριση των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς»
 10. Έγκριση παράτασης σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού παρακολούθησης των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών στα πλαίσια του έργου Combine2Protect». Παραδοτέο D4.4.2»
 11. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2η/2020
 12. Έγκριση  του από 10/01/2020 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης  και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ποσού 46.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 13. Έγκριση 3ης Τροποποίησης της 2459/5-11-19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΞΕ87ΛΨ-Μ7Ν) περί τροποποίησης των συμβάσεων αναδόχων της διακήρυξης 5/2018 της ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία ή ΔΧ επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020
 14. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς – Έγκριση Δαπάνης
 15. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:

  «Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς»

 16. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση χειμαρολάβας και διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα και άλλων ρεμάτων»
 17. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»
 18. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών που αφορά την: «Δημιουργία Master Plan για  τη διαχείριση των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς»
 19. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο.6 προς Λάγκα – Βράχο»
 20. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ε.Ο προς Νόστιμο»
 21. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση Εισόδου Τ.Κ Λεύκης»
 22. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και βελτιώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο 2019»
 23. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση σήμανσης  και αντικατάσταση στηθαίων  στο Επ. Οδ. δίκτυο Καστοριάς»
 24. Τυπική επανέγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου «Αποκαταστάσεις στο δρόμο από Πεύκο προς Πευκόφυτο»
 25. Τυπική επανέγκριση δαπάνης της 2646/19 απόφασης της Ο.Ε  που αφορά τα «δικαστικά έξοδα» του έργου: «Βελτίωση ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα-μοναστήρι-όρια  νομού»
 26. Τυπική επανέγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου «Αποκαταστάσεις ασφαλτοστρώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»
 27. Τυπική επανέγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 041 για την υλοποίηση του έργου

  «Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53-Δ63)»

 28. Έγκριση απαλλαγής Υπολόγου και έγκριση απόδοσης Λογαριασμών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χεπ) Έδρας
 29. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή εκτάκτων δαπανών εξειδικευμένης συντήρησης των ρυθμιστών κυκλοφορίας φωτεινών σηματοδοτήσεων που λειτουργού επί του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – έδρας
 30. Απόδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής Π.Ε. Φλώρινας Έτους 2019
 31. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 32. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 33. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 34. Έγκριση δαπάνης για αμοιβές δικηγόρων
 35. Έγκριση Δαπάνης για την πληρωμή ελεγκτών δόμησης στα έργα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 39. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 40. Τυπική επανέγκριση δαπανών
 41. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 42. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου
 44. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Ντιό Ευφροσύνης
 45. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας  κ. Ηλία Τοπαλίδη
 46. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης  κ. Γεώργιου Βαβλιάρα
 47. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών κ. Ιωάννη Γιάτσιου