Απάντηση σε δημοσίευμα που αφορά το έργο «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην Εθνική Οδό 15, από τη Γέφυρα Βενέτικου ποταμού έως την Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου» στην χωρική επικράτεια της Π.Ε. Γρεβενών

Βενέτικος ποταμός Ζιάκα

Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Πτολεμαίος» – Ημερήσια Περιφερειακή Εφημερίδα Π.Ε. Κοζάνης, με θέμα – τίτλο: «ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ/Ακυρώνεται έργο βελτίωσης του δρόμου Γρεβενά – Τρίκαλα/Μεγάλες οι ευθύνες της Περιφέρειας για τη διαρκή απομόνωση των Δυτικομακεδόνων», καθίσταται επιτακτική ανάγκη εκ μέρους της αρμόδιας Υπηρεσίας  (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Έδρας) να τεθούν τα θέματα στη σωστή τους βάση και διάσταση, προκειμένου να αποκατασταθούν τα πράγματα.

1.–  Το δημοσίευμα αφορά το έργο «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην Εθνική Οδό 15, από τη Γέφυρα Βενέτικου ποταμού έως την Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου» στην χωρική επικράτεια της Π.Ε. Γρεβενών.

2.-  Έπειτα από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας για την έγκριση – διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης εγκρίθηκε η Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου με την Αριθμ. Πρωτ. οικ. 59629/1422/07-03-2017 Απόφαση της Υπηρεσίας (ΑΔΑ: 678Γ7ΛΨ-4ΨΝ), με προϋπολογισμό 950.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ και ένταξη στη ΣΑΕΠ 541.

3.-  Έπειτα από την ολοκλήρωση του επομένου σταδίου της διαδικασίας  (Έγκριση Διακήρυξης του έργου και Έγκρισης της Δημοπράτησής του από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Μ.) το έργο δημοπρατήθηκε στις 15 Ιουνίου 2017, με συμμετοχή οκτώ (8) Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

4.-  Με την ολοκλήρωση και έγκριση των αντίστοιχων σταδίων (Πρακτικά Δημοπρασίας) ανεδείχθη Προσωρινός Μειοδότης του εν λόγω έργου με την Αριθμ. 2060/26-9-2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΕ6Ε7ΛΨ-Κ4Ν) η Τεχνική – Εργολήπτρια Εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ», με έδρα την πόλη των Γρεβενών και με ποσοστό έκπτωσης 72,01% επί του προϋπολογισμού του έργου.

5.-  Τελικώς και έπειτα από την ολοκλήρωση των υπολειπομένων σταδίων της δημοπρασίας και του ελέγχου νομιμότητας της προς υπογραφή Σύμβασης του έργου, αυτή υπεγράφη την 1η Φεβρουαρίου 2018 με συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της.

Έπειτα από τα προαναφερθέντα στοιχεία που αφορούν τη δημοπράτηση του έργου επιβάλλεται να επισημανθούν τα εξής:

1.-  Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση ενός μεγάλου τμήματος της Εθνικής Οδού 15, μήκους τριών χιλιομέτρων περίπου, έπειτα από την Γέφυρα του ποταμού Βενέτικου προς την Τοπική Κοινότητα Ελευθεροχωρίου (κατεύθυνση προς όρια Π.Ε. Τρικάλων), όπου η κατάσταση του οδοστρώματος της οδού παρουσιάζει αλλεπάλληλες ανωμαλίες στην επιφάνειά του και  συνεχείς και έντονες  εγκάρσιες κατά πλάτος ρηγματώσεις.

Εξ αυτού του λόγου επιβάλλεται η αποξήλωση των ασφαλτικών στρώσεων σε όλο το προαναφερόμενο μήκος της οδού καθώς και των στρώσεων της οδοστρωσίας με παράλληλο έλεγχο ελέγχους για διαπίστωση ενδεχομένως και άλλων κεκριμμένων ελαττωμάτων του «σώματος» της οδού.

Η αποτελεσματικότητα της εν λόγω επέμβασης απαιτεί την, με ομοιογενή και σε όλο το μήκος και πλάτος του προς αποκατάσταση οδικού τμήματος, εξέλιξη των απαιτούμενων εργασιών, ήτοι διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω του ως οδικού τμήματος της Ε.Ο. 15.

Επιπλέον το πλάτος της οδού σε όλο το μήκος της επέμβασης είναι μικρό και οι απαιτούμενες εκσκαφές αρκετού βάθους, η δε ανάπτυξη παράδρομων διέλευσης της κυκλοφορίας παραλλήλως της οδού απαγορευτική.

 2.- Εξ αυτού του λόγου η Υπηρεσία εγκαίρως ενήργησε και διερεύνησε τη δυνατότητα διοχέτευσης της κυκλοφορίας Γρεβενών – Τρικάλων μέσω οδού της Π.Ε. Γρεβενών (από την Ε.Ο. 15 – περιοχή οικισμού Δεσπότης Γρεβενών προς Εγνατία Οδό) και απέστειλε το Αριθμ. Πρωτ. οικ. 159508/4617/12-9-2017 έγγραφό της προς την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών για σύμφωνη γνώμη και με παράλληλη κοινοποίηση στον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, ήτοι τέσσερις μήνες και πλέον πριν από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου.

3.-  Έπειτα από την «άρνηση» της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών επί της προτάσεως της Υπηρεσίας μας και της μη ύπαρξης άλλης εναλλακτικής λύσης πλησίον ή και ευρύτερα της περιοχής του έργου, η Υπηρεσία μας με το Αριθμ. Πρωτ. 195270/5751/9-11-2017 υπέβαλε «ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» για το εν λόγω έργο με συνημμένη Τεχνική Περιγραφή του έργου και Μελέτη Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χωροταξίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, λόγω αρμοδιότητός της.

Συγκεκριμένα το Εθνικό Οδικό Δίκτυο ανήκει στο Κράτος η δε Αιρετή Περιφέρεια είναι επιφορτισμένη με τη συντήρηση αυτού και ως εκ τούτου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αποφαίνεται επί θεμάτων και  μέτρων  ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας επί του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας.

4.–  Έκτοτε και έπειτα από εκτενή αλληλογραφία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν κατέστη δυνατή Έγκριση των Μέτρων Ρύθμισης της Οδικής Κυκλοφορίας με τη γνωστή εξέλιξη της υπόθεσης. Η Ανάδοχος του έργου εφαρμόζοντας όσα οι κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων Έργων προβλέπουν αιτήθηκε τη Διάλυση της Σύμβασης του έργου, όπως δικαιούται και η Υπηρεσία εξέδωσε την προβλεπόμενη Απόφαση ως όφειλε.

Πάντως και σε κάθε περίπτωση η Νομοθεσία προβλέπει και τη δυνατότητα ματαίωσης της Διάλυσης Εργολαβικών Συμβάσεων καθώς δεν αποτελούν πρωτόγνωρες καταστάσεις στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.

5.-  Η εξέλιξη της υπόθεσης καταδεικνύει το χρονοβόρο των διαδικασιών για την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, στην προκειμένη δε περίπτωση η Αιρετή Περιφέρεια δια των Οργάνων της και των θεσμοθετημένων ενεργειών της ολοκλήρωσε την όλη διαδικασία για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, πλην όμως δεν ευοδώθηκαν οι προσπάθειές της με μη υπαιτιότητά της.

Συνεπώς ο υπότιτλος «Μεγάλες οι ευθύνες της Περιφέρειας για τη διαρκή απομόνωση των Δυτικομακεδόνων» του δημοσιεύματος της ως άνω εφημερίδας  είναι εντελώς άστοχος και άδικος και δεν προκύπτει από κάποια λογική προσέγγιση και ανάλυση των τεκταινομένων, είναι εντέλει αυθαίρετος και σε κάθε περίπτωση αδικεί το έργο που επιτελείται σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων μας.

 

Ο Αν. Δ/ντής Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) Π.Δ.Μ.

Κωνσταντίνος Αναγνώστου

Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β.