Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης, της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»

Πεντάλοφος

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης, της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης, της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» με προϋπολογισμό 198.500,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟIKΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 157.768,46 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) (Χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό 71857, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.pdm.gov.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14η Ιουνίου 2018 (ώρα 15:00) η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 15 Ιουνίου 2018 (ώρα 15:00).

Το κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461052611, FAX επικοινωνίας 2461052685, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Τασιούλα Κωνσταντία.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης.:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ τάξη Α2 και άνω, είτε σε αναβάθμιση με τάξη Α1 και άνω και για την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τάξη Α1 και άνω (για τις ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.201,61 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 21 Ιανουαρίου του 2019 (7 μήνες). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε μέσω της ΣΑΕΠ 541, με ενάριθμο 2016ΕΠ54100000 (έδρα).

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Συνημμένα:

Η περίληψη (ΑΔΑ: ΩΖΖΝ7ΛΨ-ΒΟ7)

Η διακήρυξη

Τα τεύχη