Ρέματα Καστοριάς

Ανοιχτή Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου για «Απομάκρυνση φερτών υλών και κορημάτων από τάφρους και τοιχεία» στην ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανοιχτή Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου για «Απομάκρυνση φερτών υλών και κορημάτων από τάφρους και τοιχεία» στην ΠΕ Καστοριάς

H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργων της Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή για την υπηρεσία: «Απομάκρυνση φερτών υλών και κορημάτων από τάφρους και τοιχεία».

2. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #74.000,00€# με Φ.Π.Α..

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) στον χώρο
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, με συστημικό αριθμό
διαγωνισμού α/α 170935, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.pdm.gov.gr & της Π.Ε. Καστοριάς kastoria.pdm.gov.gr.

4. Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (διοικητήριο, 3ος όροφος, Τηλ.: 24673-50308 & 24673-50330).

5. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών: 14/11/2022 και ώρα 10:00. π.μ.

6. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 18/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους, χιλίων εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ (1.194,00 €).

1. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ: 541 /2014ΕΠ54100002 της ΠΕ Καστοριάς.

2. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Περίληψη Διακήρυξης

1.Perilispis_fertres

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

2.diakirixi_fertes

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

3.Evropaiko_eggr_simbasis