Διαγωνισμός

Ανάθεση της ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για ένα έτος

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης κατόπιν της αρίθμ. 190/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης, για ένα έτος. Οι ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές των καλύψεων αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας στον συνημμένο πίνακα.Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω ασφάλισης θα ανέλθει στο ποσό των 12.708,00 € και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 22/02/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 501.31. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των οχημάτων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των απαιτήσεων και προδιαγραφών.
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται:

Α) για τα οχήματα του πρώτου πίνακα από α/α 1 έως 20 από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων στο τηλ. 2461351496 αρμόδια υπάλληλος Έφη Κωνσταντινίδου,
Β) για τα οχήματα του δεύτερου πίνακα από α/α 1 έως 19, από τη Δ/νση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο τηλ. 24613 51178 (Fax 24610 47208) αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Τουρτούρας.

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, στη Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

Συννημένα:

Πίνακες ασφαλιστικών καλύψεων