Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του περιεχομένου του φακέλου του λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας, ως προς την προσαρμογή της όδευσης των ταινιόδρομων μεταφοράς τέφρας από τον ΑΗΣ V σε χώρους του λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας

ΑΗΣ Πτολεμαϊδας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθ. 6 & 7 της υπ’ αριθ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/19-04-13 απόφασης (ΦΕΚ 964Β/2013) και άρθ. 6 της υπ’ αριθ. οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/2014) ΚΥΑ, τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας),

να λάβουν γνώση, επί του περιεχομένου του φακέλου για την τροποποίηση της υπ’αριθ.133314/2929/9-11-2011 ΑΕΠΟ του λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας, ως προς την προσαρμογή της όδευσης των ταινιόδρομων μεταφοράς τέφρας από τον ΑΗΣ V σε χώρους του λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας.

(ΠΕΤ: 1902041910). (Υποκατηγορίας Α1,  Ομάδας 5ης).

Φορέας έργου ή δραστηριότητας: Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου, Δευτέρα-Παρασκευή, 07:00-15:00., τηλ. 2461052621

Αριθμ. Πρωτ. ΑΕΠΟ που τροποποιείται: 133314/2929/9-11-2011

Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.pdm.gov.gr.

Εφημερίδα όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ».

Η  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

                                                                      

Ευφροσύνη Ντιό