Ανακοίνωση – Πρόσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων (28-9-2018)

Μετατάξεις

Ο Δήμος Μαραθώνος, με την υπ’ αριθμ. 146513/24-7-2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018.


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17, της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 138/Α/26-7-2018, ο Δήμος Μαραθώνος θα προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών, ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου υπαλλήλου.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται κατά κλάδο, ειδικότητα και Υπηρεσία ως εξής: Υπηρεσία Υποδοχής: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών
• Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ
• Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Χειριστή Μηχανήματος Έργου (JCB)
• Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Χειριστή Φορτηγού με αρπάγη
• Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων
• Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤΣ9ΩΛΜ-ΡΥΜ)