Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Διεύθυνση ESTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6-8-2018)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Διεύθυνση ESTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6-8-2018)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Διεύθυνση ESTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6-8-2018)

Σύμφωνα με το Α.Π.5062/11.07.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει την υπό στοιχεία COM/TA/ESTAT/18/AD8 προκήρυξη για την πρόσληψη δώδεκα (12) διοικητικών υπαλλήλων σε επίπεδο AD8 στην Eurostat, στον τομέα των εθνικών λογαριασμών, του ισοζυγίου πληρωμών, των τιμών και της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος των στατιστικών δημοσίων οικονομικών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 16 Αυγούστου 2018.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/recruitement/jobs
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 6 της ανωτέρω προκήρυξης, πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
HR-AMC-LUX-ESTATTEMP-AGENT-SELECTION@ec.europa.eu

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
-Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Διεύθυνση ESTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6-8-2018)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Διεύθυνση ESTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6-8-2018)

Σύμφωνα με το Α.Π.5062/11.07.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει την υπό στοιχεία COM/TA/ESTAT/18/AD8 προκήρυξη για την πρόσληψη δώδεκα (12) διοικητικών υπαλλήλων σε επίπεδο AD8 στην Eurostat, στον τομέα των εθνικών λογαριασμών, του ισοζυγίου πληρωμών, των τιμών και της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος των στατιστικών δημοσίων οικονομικών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 16 Αυγούστου 2018.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/recruitement/jobs
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 6 της ανωτέρω προκήρυξης, πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
HR-AMC-LUX-ESTATTEMP-AGENT-SELECTION@ec.europa.eu

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
-Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα
-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΒΕΓ465ΧΘΨ-4Τ6)