Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση από τα Ναρκωτικά (EMCDDA) (14-9-2016)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση από τα Ναρκωτικά (EMCDDA) (14-9-2016)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση από τα Ναρκωτικά (EMCDDA) (14-9-2016)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5966/23.8.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση από τα Ναρκωτικά (EMCDDA) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης υπαλλήλου με στοιχεία:

SNE.2016.01

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 (ώρα:17:00 τ.ω. Πορτογαλίας), ενώ οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, η συνοδευτική επιστολή και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2016.

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση προκήρυξης (ΑΔΑ: 6Θ10465ΦΘΕ-ΦΘΜ)

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση από τα Ναρκωτικά (EMCDDA) (14-9-2016)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5966/23.8.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση από τα Ναρκωτικά (EMCDDA) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης υπαλλήλου με στοιχεία:

SNE.2016.01

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 (ώρα:17:00 τ.ω. Πορτογαλίας), ενώ οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, η συνοδευτική επιστολή και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2016.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση προκήρυξης (ΑΔΑ: 6Θ10465ΦΘΕ-ΦΘΜ)

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση από τα Ναρκωτικά (EMCDDA) (14-9-2016)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5966/23.8.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση από τα Ναρκωτικά (EMCDDA) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης υπαλλήλου με στοιχεία:

SNE.2016.01

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 (ώρα:17:00 τ.ω. Πορτογαλίας), ενώ οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, η συνοδευτική επιστολή και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2016.