Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (7-2-2018)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (7-2-2018)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (7-2-2018)

Σύμφωνα με το Α.Π. 359/22-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου Διοικητικής Μονάδας για την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-EU) της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής με στοιχεία:

COM/TA/DIGIT/18/AD13/BRUSSELS

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://epso.europa.eu/apply/job-offers_en

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2018 (τ.ω. Βρυξελλών 12:00) στην ηλεκτρονική διεύθυνση HR-AMC-SC11-DIGIT-TA-APPLICATIONS@ec.europa.eu

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (7-2-2018)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (7-2-2018)

Σύμφωνα με το Α.Π. 359/22-01-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Προϊσταμένου Διοικητικής Μονάδας για την ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-EU) της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής με στοιχεία:

COM/TA/DIGIT/18/AD13/BRUSSELS

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://epso.europa.eu/apply/job-offers_en

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2018 (τ.ω. Βρυξελλών 12:00) στην ηλεκτρονική διεύθυνση HR-AMC-SC11-DIGIT-TA-APPLICATIONS@ec.europa.eu

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΧΨΞ465ΧΘΨ-ΨΥΘ)