Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30-9-2017)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30-9-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30-9-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π. 6130/13-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων υπαλλήλων διοίκησης (οικονομολόγων) στην ομάδα οικονομικών αναλύσεων (CET) της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με στοιχεία:

COM/TA/COMP/17/AD8

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/dgs/competition
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2017 (τ.ω. Βρυξελλών 12:00) στην ηλεκτρονική διεύθυνση COMP-CET-ΤΑ-AD8@ec.europa.eu.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΣΟΔ465ΧΘΨ-3ΝΔ)

 

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30-9-2017)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30-9-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π. 6130/13-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων υπαλλήλων διοίκησης (οικονομολόγων) στην ομάδα οικονομικών αναλύσεων (CET) της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με στοιχεία:

COM/TA/COMP/17/AD8

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/dgs/competition
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2017 (τ.ω. Βρυξελλών 12:00) στην ηλεκτρονική διεύθυνση COMP-CET-ΤΑ-AD8@ec.europa.eu.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΣΟΔ465ΧΘΨ-3ΝΔ)

 

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30-9-2017)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (30-9-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π. 6130/13-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων υπαλλήλων διοίκησης (οικονομολόγων) στην ομάδα οικονομικών αναλύσεων (CET) της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με στοιχεία:

COM/TA/COMP/17/AD8

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/dgs/competition