Αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που απαιτούνται για την «Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα»

Aναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την «Kατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα».

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση – Ειδοποίηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Με την 164/2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 403/Δ/20-07-20 κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας, των ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Kατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα στην Κλεισούρα».

Προκειμένου να καθοριστεί η τιμή μονάδος των απαλλοτριωμένων ακινήτων κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, η με αριθ. ΚΑΤ. ΑΙΤ-ΚΛ 51/31-07-23 αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας, την οποία σας διαβιβάζουμε συνημμένα και ορίσθηκε δικάσιμος στο ακροατήριο του στην Κοζάνη, η 7η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 με αριθ. πινακίου 39.

Το αίτημα της είναι να καθοριστεί κατά τις ειδικότερες διακρίσεις του δικογράφου, η αξία των απαλλοτριουμένων ακινήτων και των συστατικών τους, τα οποία βρίσκονται στις κτηματικές περιοχές των οικισμών Βασιλειάδας, Βέργας και Κλεισούρας του Δήμου Καστοριάς του Νομού Καστοριάς και Βαρικού του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας.

Αντίγραφο της ανακοίνωσης τοιχοκολλήθηκε:

  1. Στην έδρα του Δικαστηρίου, όπως προκύπτει από το από 09.23 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του γραμματέα του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
  2. Στην έδρα του Δήμου Καστοριάς, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. α.π. 38171/28.08.23 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του γραμματέα του Δήμου Καστοριάς.
  3. Στην έδρα του Δήμου Αμυνταίου, όπως προκύπτει από το από 09.23 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του γραμματέα του Δήμου Αμυνταίου.
  4. Στον Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς, όπως προκύπτει από το από 09.23 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς.
  5. Στον Δικηγορικό Σύλλογο Φλώρινας, όπως προκύπτει από το από 09.23 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ειδοποιούμε τους, υπεράνω των 50 εικαζόμενους αλλά και πραγματικούς δικαιούχους και έχοντες έννομο συμφέρον, προκειμένου να παρασταθούν στην Δίκη, στον τόπο και χρόνο που προαναφέρθηκε.

Aitisi_Kathorismoy_Prosorinis_Timis_Monadas_new