Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά ερευνητικές γεωτρήσεις και σε επιφανειακή εκμετάλλευση χρωμίτη

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθ. 19 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’), τους πολίτες ( κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ),  να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ10, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ, διαβιβάστηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.) και τα συνημμένα τεύχη Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) που αφορά ερευνητικές γεωτρήσεις και σε επιφανειακή εκμετάλλευση χρωμίτη σε παλαιά υφιστάμενη επέμβαση, εντός των Ο.Π. 30 & 25 σε έκταση 518,31 στρ. στη θέση «Ριζό» των Δήμων Κοζάνης και Γρεβενών, Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Υποκατηγορίας Α1, Ομάδας 5ης, Α/Α 2)

Φορέας έργου ή δραστηριότητας: ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.

Ημερομηνία έναρξης δημόσιας διαβούλευσης: 20/12/2016 και ημερομηνία λήξης αυτής η  20/1/2017.

Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: 20/12/2016 και ημερομηνία λήξης αυτής 20/1/2017.

Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα Περιβαλλοντική Αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: Περιφερειακό Συμβούλιο, Δευτέρα-Παρασκευή, 07:00-15:00.

Σύνδεσμος (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: www.pdm.gov.gr.

Εφημερίδες όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: «ΧΡΟΝΟΣ» και «ΠΡΩΙΝΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

                                                     

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

                                                                     

 

Γεώργιος Κωτσίδης