Ανακοίνωση πρόσκλησης για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

Μετατάξεις
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (Γ.Γ.Ψ.Π.) προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται συνολικά σαράντα τέσσερις (44) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., βαθμών Α’ – Δ’, με κλάδους ή ειδικότητες ως εξής:

Πληροφορικής ή σχολών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών με εξειδίκευση στην πληροφορική (τριάντα έξι θέσεις), με γνώσεις και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα: αρχιτεκτονική – μηχανική πληροφοριακών συστημάτων, αντικειμενοστρεφής ανάλυση, σχεδίαση και προγραμματισμός, προγραμματισμός – τεχνολογίες διαδικτύου, βάσεις δεδομένων, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, δίκτυα Η/Υ και τηλεπικοινωνίες, υπολογιστικά πλέγματα και κατανεμημένη πληροφορική, διοίκηση / διαχείριση (project management) – ποιοτικός έλεγχος έργων Τ.Π.Ε.
Διοικητικού – Οικονομικού ή Διοικητικού– Λογιστικού (πέντε θέσεις), εκ των οποίων οι δύο θέσεις κατά προτίμηση αποφοίτων Οικονομικών Επιστημών, με εμπειρία σε θέματα προϋπολογισμού και μισθοδοσίας και οι τρεις θέσεις υπαλλήλων με εμπειρία σε θέματα διοικητικής οργάνωσης και ανθρωπίνου δυναμικού.
Νομικού (Δύο θέσεις) με γνώσεις σε θέματα Τ.Π.Ε., συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σε θέματα Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων.
Δημοσιογράφου (Μία θέση) με γνώσεις σε θέματα Τ.Π.Ε

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση