Ανακοίνωση πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ)

Μετατάξεις
 1.Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Τουρισμού. Προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του

Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ́) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 18 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α ́) – μονίμους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους από Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (61Ω0469ΗΙΖ-3ΓΚ)