Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Δήμο Θέρμης Νομού Θεσσαλονικης

Μετατάξεις

Ο Δήμος Θέρμης, Νομού Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί, στην κάλυψη τεσσάρων θέσεων (4) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων, από Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθμού, Υπουργεία, ΝΠΔΔ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Θέρμης, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1 – ΤΚ 57.001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση