Ανακοίνωση – Πρόσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Μετατάξεις
Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προκειμένου να στελεχώσει το Γραφείο Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης, επιθυμεί να προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 6, 9, 17 και 17Α του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α ́29) ως ισχύει σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α ́224).

Οι προς πλήρωση θέσεις, κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:
Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση