Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με αποσπάσεις

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του με αποσπάσεις υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση