Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μετατάξεις
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.) προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος με μετάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Ά) σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24Ά) από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο (επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σύμφωνα με το ΠΔ 20/2001 (ΦΕΚ 39Ά), όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 347/2003 (315Ά), 44/2005 (ΦΕΚ 67Ά) και 116/2008 (ΦΕΚ115Ά)
Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού–Οικονομικού και ΠΕ Γεωπονικού θα συνεκτιμηθούν:
1.Η αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και
2.Η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26/Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24Ά) και τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ163Α) και του άρθρου 68, παρ.1 του 4002/2011 ΦΕΚ180/Α)όπως ισχύουν και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους.