Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Μετατάξεις
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικού (έδρα Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα), εν όψει της εφαρμογής του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ129/τ.Ά/2015) και της υπ’ αριθμ.2/16570/0026/13-5-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ:6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ, ΦΕΚ 1381/τ.Β΄/17-05-2016) περί ανάληψης αποκλειστικών αρμοδιοτήτων και ευθύνης από την Διεύθυνση Οικονομικού του φορέα μας μέσω της μεταφοράς αρμοδιοτήτωντων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου από την 1-1-2017.

Οι μετατάξεις αφορούν σε υπαλλήλους προερχόμενους από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Δημόσιο.

 

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση