Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5499/13.7.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:

-COM/2016/20014 –Executive Director

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου 2016, τοπική ώρα Βρυξελλών 12:00.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Σ36465ΦΘΕ-1ΣΞ)

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

 

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5499/13.7.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:

-COM/2016/20014 –Executive Director

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου 2016, τοπική ώρα Βρυξελλών 12:00.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Σ36465ΦΘΕ-1ΣΞ)

 

 

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5499/13.7.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:

-COM/2016/20014 –Executive Director

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου 2016, τοπική ώρα Βρυξελλών 12:00.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Σ36465ΦΘΕ-1ΣΞ)