Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-2-2020)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-2-2020)

9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-2-2020)

9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-2-2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Γκατζαβέλη Παναγιώτα
 2. Άμπα Βασίλειο
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 25/02/2020 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Δημοπράτησης και έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:

  «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ» Προϋπολογισμού: 235.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)

 3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού (προσωρινός ανάδοχος) του έργου: «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
 4. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ»
 5. Έγκριση του III πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου»
 6. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των Αδιάθετων    δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
 7. Έγκριση τροποποίησης στο ορθό της αριθ. πρωτ. 3521/10-1-2020 Σύμβασης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς 6 μαθητών δημοτικού και 1 νηπίου από το Φαράγγι προς το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Μανιακίου, από την ανάδοχο Ουρανία Λαζού, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20
 8. Έγκριση  του Πρακτικού Νο 4 της Διαπραγμάτευσης δρομολογίου για τη μεταφορά ενός (1) προνηπίου στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας που πραγματοποιήθηκε 20-2-2020 και κατακύρωση αυτού σε ανάδοχο στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20
 9. Έγκριση  του από 17/02/2020 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την Διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τους οικισμούς της Π.Ε. Καστοριάς, για το έτος 2020, ποσού 58.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 10. Έγκριση του πρακτικού III Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την   «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ)» προϋπολογισμού 165.879,76 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 11. Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Γνωμοδότηση παράτασης συμβατικού αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “PLUG –n-HARVEST”
 12. Έγκριση Συγκρότησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας  του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

  «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2020-2022»

 13. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός για την Π.Ε. Φλώρινας (2020)»
 14. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για την χειμ. περίοδο 2020-2021 Π.Ε, Φλώρινας»
 15. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός έτους 2020 για την Π.Ε. Κοζάνης»
 16. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2020-2021»
 17. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 19. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 20. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή μηχανήματων έργου ΜΕ 135959 και ΜΕ 110199 (πολυμηχανήματα Unimog) αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 28. Έγκριση  ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία ενός Κτηνιάτρου Ι.Δ.Ο.Χ
 29. Έγκριση ανάληψης, διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης της υπηρεσίας

  «Δικαίωμα πρόσβασης στην Βιβλιοθήκη Δημοσιονομικής Νομοθεσίας DOCMAN.GR»

 30. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ
 31. Έγκριση δαπανών έτους 2020  Π.Ε. Γρεβενών
 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Π.Ε. Φλώρινας
 33. Έγκριση Δαπανών Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φλώρινας
 34. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης  κ. Γεώργιου Βαβλιάρα
 35. Ακύρωση μετακινήσεων λόγω μη πραγματοποίησης τους
 36. Έγκριση παράτασης   της σύμβασης των Αδιάθετων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗ
 37. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Κατακύρωση Σύμβασης) του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 2 ¨Βεύη – Κέλλη¨ Π.Ε. Φλώρινας»
 38. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση ημερίδας με θέμα το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνιτική εποχή
 39. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου
 40. Ορισμός δικηγόρου
 41. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή  δικηγόρου
 42. Έγκριση του 1ου πρακτικού  για το διαγωνισμό του έργου :«Κατασκευή στέγης στο κτίριο του Τεχνητού Νεφρού Νοσοκομείου Φλώρινας»
 43. Έγκριση  της 1ης  παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΤΕ (ΕΔΡΑ)/ΠΔΜ»
 44. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 45. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 2627/19 σχετικά με  πρακτικό   διενέργειας  του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.