Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

9η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-2-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

9η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-2-2022)

9η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-2-2022) – 9η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-2-2022) – 9η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-2-2022) – 9η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-2-2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 15/2/2022 και ώρα 10:00  δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Εκπόνηση έρευνας για την συντήρηση, ενίσχυση, ανακατασκευή και ανάδειξη παραδοσιακών λίθινων κατασκευών μεταξύ των οποίων και παραδοσιακών λίθινων γεφυρών. – Κατάθεση προκαταρκτικών διερευνητικών προτάσεων καθώς και τελικών προτάσεων για την υλοποίηση της αναστύλωσης – ανακατασκευής της «Πέτρινης Γέφυρας του Πασά» (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 3. Έγκρισης Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κοζάνης)
 4. Ορισμό εκ νέου των μελών των επιτροπών παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1348/21 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης)
 5. Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών)
 6. Έγκριση του πρακτικού IΙ της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 35+500 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ» Προϋπολογισμού 76.025,31 € (με Φ.Π.Α. 24%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 7. Τροποποίηση της υπ. αρίθμ: 676/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την  Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας  για την πράξη «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ,ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071» (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 8. Έγκριση Απολογισμού έτους 2021 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 9. Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων- εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Δ τρίμηνο 2021 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 10. Έγκριση των  Πρακτικών ΙI (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια και εγκατάσταση 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ΠΔΜ» που εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό MIS 5049251 του Άξονα Προτεραιότητας 6 – Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους
  (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 11. Έγκριση νέων  δρομολογίων   μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2021-2022 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 12. Έγκριση των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού  Διεθνή Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2)εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου με λεπίδα και αλατοδιανομέα» Προϋπολογισμού με ΦΠΑ: 480.000,00 €  Κωδικός CPV: 43313100-1  Εκχιονιστήρες (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 13. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 Διαπραγμάτευσης της 11-2-2022 για την ανάθεση ενός νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2021-22 και του αναδόχου αυτού (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 14. Έγκριση του Πρακτικού Νο 40 αναφορικά με την κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της Τζωρτζάτου Αρτεμησίας που κατατέθηκε στο πλαίσιο του αριθ. 8/150946/20-10-2020  Διαγωνισμού της Π.Ε.Φλώρινας για την  «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος, λαμπτήρων LED, θερμοστατικών κεφαλών, αντλίας θερμότητας και συστήματος ΒΕMS στο κτίριο του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 15. Διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2022-2023 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
 16. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια και μεταφορά 4.500 τόνων αλατιού (3.000 τόνοι + προαίρεση 1.500 τόνοι), για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2022-2023»
  (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
 17. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης)  για τις ανάγκες του εργοταξίου Κοζάνης και πλήρωσης της δεξαμενής του εργοταξίου Πενταλόφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 18. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή παράβολων για την έκδοση κάρτας  ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) και για  τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων-Έδρας καθώς και για την πληρωμή τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων-Έδρας (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 19. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προμήθεια  διαφόρων υλικών (υλικών επισκευών, υλικών σύνδεσης και συναρμολόγησης, φίλτρων κλπ) μικρού κόστους για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 20. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή μικροδαπανών και προμήθειας υλικών και εργασιών για την αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων συντήρησης και αποκατάστασης μικροβλαβών του μηχανολογικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού της  Δ/νσης Μεταφορών  και των Τμημάτων ΚΤΕΟ ΠΕ Κοζάνης και  Πτολεμαΐδας (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 21. Έγκριση δαπάνης και του ορισμού υπολόγου για την έκδοση Χ.Ε.Π. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 22. Ορισμός επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού προμήθειας Σταθμών Παρακολούθησης Κατάστασης Οδοστρώματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 23. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 1517/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «α) Έγκρισης υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών και β) Έγκριση δαπάνης και αποδοχή επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών)
 24. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς)
 25. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 26. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 27. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 28. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 29. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 30. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 31. Έγκριση αποδοχής γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την υποχρέωση αποζημίωσης επί τροχαίων ατυχημάτων που βαρύνουν την Περιφέρεια (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών)
 32. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γρεβενών(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών)
 33. Έγκριση δαπάνης για την  προμήθεια  στεφάνων για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν στα πλαίσια εορταστικών, επετειακών, εθνικών και τοπικών εκδηλώσεων και λοιπών περιπτώσεων και ανθοσυνθέσεων πάνελ για το 2022
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 34. Έγκριση για την περιποίηση του αίθριου που βρίσκεται στο κτήριο της Περιφέρειας στη ΖΕΠ (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 35. Έγκριση δαπάνης για την  κάλυψη των δαπανών για την παροχή γευμάτων φιλοξενίας στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022 (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 36. Έγκριση δαπάνης για τις  επιδιορθώσεις ντουλαπών αρχείου στους χώρους των γραφείων του 2ου ορόφου στη ΖΕΠ (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 37. Μερική τροποποίηση της αρίθμ. 286/21 (ΑΔΑ: ΩΔΖΦ7ΛΨ-4Σ9) και έγκριση εκ νέου ποσού για προμήθεια ανταλλακτικού μηχανήματος για της ανάγκες του Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 38. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υλικών για την επισκευή καθίσματος Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 39. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού (εσωτερικό, εξωτερικό και βιολογικό καθαρισμό) των οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 40. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης  (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 41. Έγκριση δαπάνης έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 42. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας 2022 στο Διοικητήριο Γρεβενών, της Π.Ε. Γρεβενών»
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Γρεβενών)
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 44. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 45. Τυπική Επανέγκριση δαπάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 48. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση Λάμπρου» (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 49. Μετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών(Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.