62η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-12-2021)

Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

62η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-12-2021)

62η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-12-2021) – 62η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-12-2021) – 62η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-12-2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Πουταχίδου Όλγα
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/12/2021 και ώρα 10:00  δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Ορισμός δικηγόρου
 3. Ορισμός δικηγόρου
 4. Ορισμός δικηγόρου
 5. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 6. Έγκριση μετάθεσης/παράτασης της υποβολής προσφορών/καταληκτικής ημερομηνίας του 10/186730/03-12-2021 με α/α 143444 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών
 7. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 8. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 9. Έγκριση κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 11. Έγκριση παράτασης δύο (2) μηνών της Σύμβασης «Φύλαξης του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» με ανάδοχο την MEGA SPRINT GUARD SERVICES A.E. και μέχρι ολοκλήρωσης του αρ. 10/186730/03-12-2021 με α/α 143444 με ΑΔΑΜ: 21PROC009665597 ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Φύλαξης κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Φλώρινα) για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, από 1-1-2022 έως 30-6-2023
 12. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:
  «Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ»,  ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2014ΕΠ54100001 έδρα) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 13. Εισήγηση – Υποβολή αιτήματος 2ης παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019-2020” Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ
 14. Έγκριση υποβολής πρότασης (φάκελος δημόσιας σύμβασης) εκπόνησης της μελέτης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΕΡΒΙΩΝ ΕΩΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ» στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014-2020
 15. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της ισχύος Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ στη θέση «ΖΙΔΑΝΙ» της Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση Δαπάνης για Προμήθεια Παιχνιδιών και Βιβλίων στο πλαίσιο επίσκεψης παιδιατρικών κλινικών των Νοσοκομείων Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση Δαπάνης για Προμήθεια Γλυκισμάτων κατά την περίοδο των εορτών για το γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση υποβολής πρότασης (φάκελος δημόσιας σύμβασης) εκπόνησης της μελέτης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΣΩ ΡΥΜΝΙΟΥ ΕΩΣ ΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΡΜΑΡΟΦΟΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ» στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία» ΕΣΠΑ 2014-2020
 19. Έγκριση  Δημοπράτησης και Έγκρισης των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση φθορών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και επισκευή εξωτερικού στεγάστρου στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας» Προϋπολογισμού: 56.159,00€ (με Φ.Π.Α.)
 20. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
  «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών» Συνολικού Προϋπολογισμού: 718.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
 21. Έγκριση ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 1350/21 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Σερβίων» και εκ νέου έγκρισή τους Προϋπολογισμού: 2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 22. 9η τροποποίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 23. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπών αδειοδοτήσεων»
 24. Έγκριση ακύρωσης της υπ΄ αρίθμ: 1515/21 της 12-10-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 25. Έγκριση παραχώρησης του Δασικού Φυτωρίου του Άργους Ορεστικού
 26. Έγκριση δαπάνης  κατασκευής έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2021
 27. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 28. Έγκριση δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «Συντήρηση Εθνικής οδού 3 από όρια ΠΕ Φλώρινας-Κοίλα Κοζάνης μέσω Περδίκκα»  σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Εργων ΠΕ Κοζάνης.

  Το έργο είναι ενταγμένο στην ΣΑΕΠ 541  Ε.Φ.071

 31. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 32. Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης και υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά στον έλεγχο ποιότητας αρδευτικών υδάτων της Π.Ε Κοζάνης και εκτελείται από το Τμήμα Υδροοικονομίας (Έδρα) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 33. Έγκριση δαπάνης  ευρώ που αφορά στην φιλοξενία 16 ατόμων ΑΜΕΑ και των συνοδών τους, σε ξενοδοχείο της περιοχής, για το χρονικό διάστημα από 3/01 έως 8/01 του 2022
 34. Έγκριση  δαπάνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας  της  μαγνητοφώνησης και  απομαγνητοφώνησης των πρακτικών  1) του  Περιφερειακού Συμβουλίου 2)  της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2020» CPV: 79550000-4 για το έτος 2022
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης:
  Α)  Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
  Β) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 22.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
 36. Παράταση του χρόνου  ισχύος των συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών
 37. Έγκριση του πρακτικού 2ης τροποποίησης της με αριθμό 184809/22-12-2020 σύμβασης (ΑΔΑ ΩΚΘΟ7ΛΨ-ΖΣΣ, 20SYMV007908452) σύμβασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 17683/08-12-2021 σύμβαση (ΑΔΑ 97ΠΠ7ΛΨ-ΙΗ9, 21SYMV008114964) προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 38. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2021-2022»
 39. Έγκριση ένταξης – απένταξης – τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 29η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.