Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

60η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (29-11-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

60η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (29-11-2022)

60η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (29-11-2022) – 60η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (29-11-2022) – 60η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (29-11-2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 29/11/2022 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 6ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2022 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση του έργου  με τίτλο: «Μελέτη ισόπεδων τρισκελών κόμβων Κ1, Κ2 της οδού Καρπερού – Δεσκάτης στην περιοχή ρέματος Σιούτσας», μεταξύ των συμβαλλομένων Π.Δ.Μ. και ΑΝ.ΚΟ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 4. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού Μελετών για το έτος 2022 για την διεξαγωγή διαγωνισμών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 5. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», προϋπολογισμού 1.350.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Λήψης Μέτρων για διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην Δημοτική Ενότητα Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση  πρακτικού κατακύρωσης της 1η πρόσκλησης της Π.Δ.Μ  ΠΕ Κοζάνης  με αριθμ. 106834 14/7/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010948200) για την υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΣΑ 135783/21 για την μεταφορά μαθητών ΠΕ Κοζάνης σχολικού έτους 2022-2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 8. Έγκριση του Πρακτικού Νο 22/2022 αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς μειοδότες του με α/α 168654/2022 ηλεκτρονικού διαγωνισμού – 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχ. έτους 2022-23, στο πλαίσιο του αρ. 3/2021 (α/α 134162) με αρ. πρ. 64368/10-5-2021 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμών, για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό  Διεθνή Διαγωνισμό  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», Προϋπολογισμού με ΦΠΑ : 480.000,00 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση του πρακτικού II Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Διεθνή  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την   «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για την σχολική περίοδο 2022-2023»
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού I & ΙΙ Αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς & Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων  προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2022-2023» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαρισμού και υγιεινής για τη στήριξη της Ι.Μ. Σερβίων και Κοζάνης, της Ι.Μ. Σισανίου και Σιατίστης, του «Τιάλειου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου, Ο Άγιος Παντελεήμων» του ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ορίΖωντας», της Στέγης Παιδιού «Ο Άγιος Στυλιανός», του Χριστιανικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Ο Καλός Σαμαρείτης», της «Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Πρόνοιας Και Μέριμνας Δήμου  Κοζάνης», του «Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βοΐου» και «Κοινωνικού Συσσιτίο Δήμου Βελβεντού» ενόψει των Χριστουγέννων 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 13. Έγκριση συνολικής και κατ΄ έτος δαπάνης και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ετών 2023 και 2024, για υπηρεσίες διετούς συντήρησης των οκτώ (8) ανελκυστήρων του Κτιρίου Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση δαπάνης, για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, γνωστοποιήσεων και προκηρύξεων  για προσλήψεις προσωπικού (πλην μονίμου) για το έτος 2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Π.Ε Κοζάνης για ένα έτος (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΑΝΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ,ΠΕΡΙΦ.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ-ΓΚΕΡΤΣΕΙΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος και προβλημάτων στην Ε.Ο.2 Φλώρινας-Βίγλας Πισοδερίου “Χιονοδρομικό”» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση δαπάνης για την διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων Ρεβιθιών Γρεβενών με στόχο την ένταξη στον Εθνικό Κατάλογο Προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 23. Έγκριση δαπάνης έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση δαπάνης έτους 2022 Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 4.550,00€ για την τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας  «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» της Π.Ε. Φλώρινας την περίοδο 2022-2023
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 29. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 31. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση Λάμπρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.