4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-1-2019)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-1-2019)

4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-1-2019) – 4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-1-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/1/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση Εθνικού Δικτύου στην περιοχή της Τ.Κ. Μηλιάς της Π.Ε. Γρεβενών, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.» προϋπολογισμού: 950.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση Στέγης και εργασίες συντήρησης στο Τελωνείο Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς.
 4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου:

  «Παράλληλα έργα αναδασμού Αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας».

 5. Έγκριση πίνακα Υπαλλήλων – Υπηρεσιακών Μελών που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συγκρότηση τριμελών Επιτροπών
  1. Διαπίστωσης έλλειψης υλικών-μικροϋλικών κλπ., βλαβών που αφορούν τα μηχανήματα έργου και οχήματα, αξιολογησης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους και διαπίστωσης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης του Τ.Σ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το ημερολογιακό έτος 2019 και
  2. Παραλαβής και παράδοσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών – μικροϋλικών κλπ., οριστικής – ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανταλλακτικών – εξαρτημάτων, επισκευαστικών εργασιών κλπ. Που αφορά τα μηχανήματα έργου και οχήματα και παραλαβής εργασιών φωτεινής σηματοδότησης του Τ.Σ.Ε., της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το ημερολογιακό έτος 2019.
 6. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Έκθεση 11η ZOOTECHNIA 2019.
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)» προϋπολογισμού 3.868,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και αναδασμού Π.Ε. Γρεβενών.
 8. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 3575/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση δρομολογίου για το πρόγραμμα κολύμβησης του Δημοτικού Σχολείου Ξινού Νερού ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος.
 9. Προγραμματισμός υπερωριών μηνός Ιανουαρίου 2019.
 10. Έγκριση δαπάνης:

  1) ποσού 12.866,16€ για την πρόσληψη ενός Κτηνιάτρου Π.Ε. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και

  2) ποσού 12.866,16€ για την πρόσληψη ενός Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε., με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, και προδέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 25.732,32 € από τον Προϋπολογισμού της Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς έτους 2019.

 11. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 12. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 13. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 14. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 229457/19328/12-12-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσίας για μεταφορά αρχείου της Δ/νσης Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής.
 15. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.
 16. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.
 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.
 18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.
 19. Τυπική   Επανέγκριση  της  υπ΄ αριθμ. 1658/18  απόφασή  σας, της Υπηρεσίας «Εργασίες αποχιονισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της  Π. Ε. Καστοριάς» και απ΄ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Άργους Ορεστικού.
 20. Τυπική επανέγκριση  δαπάνης – παροχής υπηρεσιών που  αφορά την

  «Επικαιροποίηση  της  Μελέτης  Οριοθέτησης –  Χωροθέτησης Αλιάκμονα  τμήμα  Χιλιόδενδρο – Ποριά – Άργος».

 21. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση  στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο».
 22. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση   χειμαρολάβας  και  διευθετήσεις   στην  περιοχή  του Αλιάκμονα  και  άλλων  ρεμάτων».
 23. Τυπική επανέγκριση δαπάνης – παροχής  Υπηρεσιών  που  αφορά την «Διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)».
 24. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο. 6 προς Λάγκα – Βράχο».
 25. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό».
 26. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2018».
 27. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση  Ε.Ο. προς Νόστιμο».
 28. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:

  «Εσωτερική  Οδοποιία Καλοχωρίου».

 29. Τυπική επανέγκριση  δαπάνης για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός  μικρών τεχνικών & τάφρων 2018».
 30. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση Ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο  Κλεισούρα–Μοναστήρι – Όρια Νομού».
 31. Τυπική Επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκαταστάσεις  και καθαρισμοί  στην  περιοχή  του  Φράγματος Βράχου».
 32. Τυπική επανέγκριση της αρ. 2561/2018 απόφασης  της Ο.Ε. σχετικά με την έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 378.325,30 ευρώ για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.
 33. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
 34. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
 35. Έγκριση δαπανών.
 36. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2018-2019.
 37. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ.Γέρου Κωνσταντίνου.
 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.
 39. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:

  «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη»

 40. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι», του έργου: «Οδοποιία στην Περιοχή του Ορεινού Όγκου Γράμμου».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την τροφοδοσία (σάντουιτς-νερών) του προσωπικού Π.Ε. Κοζάνης, Πυροσβεστικής Αστυνομίας καθώς και οδηγών φορτηγών που ακινητοποιήθηκαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στα διόδια Πολυμύλου, καθώς και έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης.
 42. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς», Προϋπολογισμού: 206.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
 43. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών (Επιτροπών Διαγωνισμού) ημερολογιακού έτους 2019:

  Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κλπ.), ήτοι όταν δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του ΜηΜΕΔ.

  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών    και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8α (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων) και  Εγκύκλιος 6 (Αρ. Πρωτ.: Δ11/οικ. 82/28-3-2018 Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών – ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) }.

 44. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στην μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας».
 45. Διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 46. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ (κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», (αριθμ. 23/2018 διακήρυξη)».
 47. Τυπική επανέγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε. Γρεβενών.
 48. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής: 1) Διεξαγωγής ανοικτών διεθνών  -τακτικών διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2019, 2) Διεξαγωγής συνοπτικών   διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2019 3) Διεξαγωγής  ελέγχου ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2019
 49. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2/2019.
 50. Έγκριση συμμετοχής της ΠΔΜ στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του Α΄ εξαμήνου έτους 2019.
 51. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.
 52. Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.