47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-11-2018)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-11-2018)

47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-11-2018) – 47η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-11-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 9:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:

  «Προσπέλαση ρεμάτων σε διάφορες θέσεις στην Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 28.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 3. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 5ης Νοεμβρίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018», Π.Ε. Γρεβενών.
 4. Έγκριση επιτροπής Διαγωνισμού Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου Π.Ε. Φλώρινας.
 5. Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων από ΣΑΜΠ 041, Π.Ε.Καστοριάς.
 6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.
 7. Έγκριση δαπάνης και έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής ποσοτικής) παραλαβής εργασιών επισκευής – συντήρησης φωτοτυπικού μηχανήματος.
 8. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή συμβολαίων συντήρησης έτους 2019 για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας 4Μ.
 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.
 10. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για καθαρισμό και επισκευή δυο (2) πιστολιών υαλοσφαψιδίων και δυο (2) πιστολιών χρώματος,Π.Ε.Φλώρινας.
 11. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για προμήθεια σετ επισκευής πιστολιού χρώματος Mod 90, πιστολιού υαλοσφαιριδίου Ρ 90, βελόνης πλήρους σώματος βαλβίδας και σώματος βαλβίδας Ρ90,Π.Ε.Φλώρινας.
 12. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.
 13. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 31 της Διαπραγμάτευσης της 14-11-2018 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κάθε Πέμπτη από 22-11-2018 μέχρι και 21-2- 2019 από το Δημοτικό Ξινού Νερού προς το Κολυμβητήριο Πτολεμαίδας.
 14. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.
 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας βιβλίων – λευκωμάτων με τίτλο

  “Κυνήγι Ελεφάντων στα Γρεβενά: Οδηγός της Παλαιοντολογικής Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μηλέας Γρεβενών”.

 16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 18. Έγκριση του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 196533/16684/30-10-2018 (ΑΔΑ: 9ΩΛΦ7ΛΨ-ΣΑ2) σύμβαση για την επισκευή Φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού(έδρα) Π.Δ.Μ..
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών.
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση Παράτασης συμβάσεων προμήθειας μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 22. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 24. Έγκριση δαπάνης για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιωνδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Π. Ε. Κοζάνης.
 25. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης υπηρεσιών καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 26. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή κλιματιστικής μονάδας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.
 1. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου συντήρηση τμήματος επαρχιακής οδού

  σαμαρινα διστρατο και της σχετικής δαπάνης προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 2. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιτραπέζιου Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς.
 3. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών (πόρτα, περβάζια κ.λ,π.) για την διαμόρφωση του χώρου στα αρχεία της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
 4. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την τοποθέτηση γυψοσανίδας προκειμένου να γίνει διαμόρφωση του χώρου στα αρχεία της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
 5. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.
 6. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για το Τμήμα Κτηνιατρικής,Π.Ε.Γρεβενών.
 7. Έγκριση σύστασης β’ βάθμιας επιτροπής, Π.Ε. Καστοριάς.
 8. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Καστοριάς.
 9. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 10. Έγκριση νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019.
 11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 12. Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή τουριστική έκθεση

  VAKANTIEBEURS 2019 – Ουτρέχτη Ολλανδίας (09-13 Ιανουαρίου 2019).

 13. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το με το Λογοτεχνικό Περιοδικό – Εταιρεία Τουρισμού «Παρέμβαση», στο Γ’ Συμπόσιο Λογοτεχνίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου 2018.
 14. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.
 15. Έγκριση παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
 16. Έγκριση δαπάνης,Π.Ε.Καστοριάς.
 17. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή δικαστικής απόφασης (Ολυμπίας Τέγου).
 18. Έγκριση των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τα έτη 2019 – 2020 ποσού 378.325,30 ευρώ για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου

  “Βελτίωση Επαρχιακού δρόμου Γρεβενών Σαμαρίνας”», Π.Ε.Γρεβενών.

 20. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», Προϋπολογισμού 26.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) ».
 21. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή δικαστικής απόφασης (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ).
 22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για εργασίες συντήρησης στα γραφεία του ΚΕΔΔΥ Καστοριάς.
 24. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 25. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 26. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 27. Έγκριση Πρακτικού No 32/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών  συμμετοχής του διαγωνισμού 8/194085/2063/26-10-2018 για την Προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου και των επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.