41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-9-2019)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-9-2019)

41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (20-9-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Γκατζαβέλη Παναγιώτα
 2. Άμπα Βασίλειο
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

 

σε συνεδρίαση την Παρασκευή 20/9/2019 και ώρα 09:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας  Συνοπτικού Διαγωνισμού  επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας   Φύλαξη  Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας
 3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 19η/2019
 4. Έγκριση της ένστασης της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΧΑΓΙΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε.» & του Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου ενστάσεων
 5. Έγκριση του Πρακτικού No 8/2019 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια  του διαγωνισμού 3/2019 για την προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων οδών 2019 και της οριστικής κατακύρωσης σε αναδόχους
 6. Έγκριση του Πρακτικού No 10/2019 Αποσφράγισης  δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς & οικονομικής προσφοράς συμμετεχόντων του διαγωνισμού 6/128106/6-8-2019 για την  Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 Νομού Φλώρινας και έγκριση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην προσωρινή μειοδότρια Ένωση Βασίλειος Γεωργιάδης & Ζωή Γεωργιάδου
 7. Έγκριση επέκτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της ΠΔΜ στην διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxania 2019 – Θεσσαλονίκη 08-10/11/2019
 9. Έγκριση δαπάνης που αφορά φόρο από ΕΝΦΙΑ
 10. Έγκριση δαπάνης για τις αποδοχές 1 Επιστημονικού Συνεργάτη στης Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
 11. Έγκριση δαπάνης  για τις αποδοχές 10 Επιστημονικών Συνεργατών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 12. Έγκριση δαπάνης για την

  «Αντικατάσταση κινητήρα υδρευτικής γεώτρησης Κοινότητας Ροδίτη»

 13. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναπνευστήρα για τις ανάγκες της Στεφανιαίας Μονάδας της Καρδιολογικής Κλινικής του Γεν. Νος. Κοζάνης «Μαμάτσειο»
 14. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 15. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωση Π.Δ.Μ.- Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
 16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 17. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 19. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 20. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.