34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (11-8-2020)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (11-8-2020)

34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (11-8-2020)

34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (11-8-2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 11/08/2020 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δρόμου για την διασύνδεση των δύο Επαρχιακών οδών Δυτικής Εορδαίας και Ε.Ο. Πτολεμαϊδας -Βλάστης»
 3.  Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση Πρόσβασης στην Ε.Ε.Λ. Βελβεντού» και κατακύρωση της σύμβασης, Προϋπολογισμού: 66.100,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας» και κατακύρωση της σύμβασης, Προϋπολογισμού: 54.300,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2020-2021», και των όρων της Διακήρυξης
 6. Έγκριση Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2020 έως και Οκτώβριο 2021 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ ΠΕ Φλώρινας ήτοι ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2021 και των όρων της Διακήρυξης
 7. Έγκριση του Πρακτικού Ι για τη διεξαγωγή του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού της 30ης Ιουλίου 2020 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΝΑΧΙΤΙΟΥ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ»
 8. Έγκριση της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020», προϋπολογισμού 475.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ή 383.064,52 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 9. Έγκριση του Πρακτικού Ι για την διεξαγωγή του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού της 28ης Ιουλίου 2020 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»
 10. Έγκριση του Πρακτικού Ι για την  διεξαγωγή της ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 29ης Ιουλίου 2020 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ»
 11. Έγκριση του Πρακτικού Ι για την  διεξαγωγή της ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 28ης Ιουλίου 2020 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020»

 12. Έγκριση δαπανών έτους 2020 της  Π.Ε. Γρεβενών
 13. Τροποποίηση της αρ. 753/2020 (ΑΔΑ ΨΨ2Ω7ΛΨ-ΒΒΤ)  απόφασης της Ο.Ε.
 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια απολυμαντικών – υγειονομικού υλικού για τις υπηρεσίες Π.Ε. Καστοριάς στα πλαίσια προστασίας εξάπλωσης του covid -19
 16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 17. Έγκριση δαπάνης, για την πληρωμή του έργου «Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης οδικών τμημάτων Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων Β’ φάση – παράκαμψη Βαθυλάκκου»
 18. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου
 19. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 20. Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 8.332,80 € (συμπερ. ΦΠΑ), για τη διετή συντήρηση των οκτώ (8) ανελκυστήρων του Κτιρίου Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο

  «Κατασκευή δρόμου για την διασύνδεση των δύο Επαρχιακών οδών Δυτικής Εορδαίας και Ε.Ο. Πτολ/δας-Βλάστης»

 22. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 23. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 24. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 25. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 26. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 27. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικής χρηματοδότησης για το έργο «Επείγοντα έργα διευθέτησης ομβρίων για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην Τ.Κ. Διλόφου»
 29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια διακοσίων τεμαχίων μαύρης λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων 1600mmX1250mmX4mm πάχος, μετά των απαιτουμένων υλικών στερέωσης»
 30. Έγκριση του Πρακτικού Νο 13/4-8-2020 αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη στα πλαίσια του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου της Π.Ε. Φλώρινας το διάστημα 2020 – 2021
 31. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης του χώρου του αγροτικού ιατρείου  Τ.Κ. Τοιχιού,  στο πλαίσιο αποφυγής  διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19
 32. Έγκριση του πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών χρήσης και τεχνικής υποστήριξης των κατάλληλων μηχανολογικών εργαστηρίων για την διεξαγωγή των εξετάσεων έκδοσης επαγγελματικών αδειών
 33. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αδιάθετο Τμήμα 6 Σέρβια», Προϋπολογισμού 109.100,00 € (πλέον ΦΠΑ)
 34. Έγκριση της με αριθμό 110693/06-08-2020 Απόφασης Περιφερειάρχη «Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια δέκα (10) καμερών για τις ανάγκες της εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας και τηλεδιάσκεψης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ., λόγω της εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού»
 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 37. Έγκριση πρακτικού απόσυρσης πέντε (5) υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠ.Ε. Κοζάνης

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.