2η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-1-2022)

Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

2η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-1-2022)

2η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-1-2022) – 2η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-1-2022) – 2η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-1-2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 18/1/2022 και ώρα 10:00 δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 3. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Εορδαίας, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς Δήμου Εορδαίας» Προϋπολογισμού: 3.580.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 4. Έγκρισης του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας του έργου: «Βελτίωση παράλληλων έργων στο αγρόκτημα Λιβαδερού» Προϋπολογισμού: 550.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 5. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκρισης των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων της Επ. Οδ. Αιανής – Καισαρειάς στο τέλος της Περιφερειακής Οδού Καισαρειάς», Προϋπολογισμού: 52.500,00€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,33 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ” ΤΗΣ ΔΕ ΑΣΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Εξωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 10. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων)
 11. Έγκριση όρων δημοπράτησης  του υποέργου 1  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Προϋπολογισμού:  909.540,00 € ( με ΦΠΑ 24%) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 12. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΕΝΩΤΗ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ4 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», Προϋπολογισμού: 40.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
  (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 13. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων για την Συγκρότηση Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών (Επιτροπών Διαγωνισμού) ημερολογιακού έτους 2022: Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κλπ.), ήτοι όταν δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του ΜηΜΕΔ (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 14. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων για τη Συγκρότησης Επιτροπών α) Παραλαβής Έργων, β) Χαρακτηρισμού Εκσκαφών Εδάφους Έργων  και  γ) Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Έργων, ημερολογιακού έτους 2022 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα))
 15. Εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας (πολυμηχάνημα) της υπ΄αριθμ. 29566/787 σύμβασης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς)
 16. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1η/2022 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 17. Έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοίκησης)
 18. Έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τα ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ μεταφοράς μαθητών ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 19. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού  της με αρ. Διακήρυξης  7/2021 για την «Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και εκτέλεση ειδικών ελέγχων στους αναβατήρες του χιονοδρομικού κέντρου Βιτσίου», προϋπ/σμού 121.892,00 € με ΦΠΑ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 20. Έγκριση παράτασης δρομολογίου της υπ’ αριθ. 27062/19.02.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006311492) τροποποιημένης σύμβασης Μεταφοράς Μαθητών, του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΑΞΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ», με έδρα τα ΓΡΕΒΕΝΑ, Α.Φ.Μ: 999154044 ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022
  (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης)
 21. Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2020-2021 για την Π.Ε Κοζάνης (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης)
 22. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 23. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 24. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), έτους 2022 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 25. Απόδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής Π.Ε. Φλώρινας Έτους 2021 και απαλλαγή υπολόγων (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 26. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής  αξιολόγησης των προσφορών σχετικά με την επιλογή  τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο θα συνεργαστεί η  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 27. Έγκριση δαπάνης, πολυετούς υποχρέωσης, για την μίσθωση ακινήτου στην πόλη της Κοζάνης για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 28. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 29. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 30. Ορισμός Δικηγόρου
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 31. Ορισμός Δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 32. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 33. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 34. Τυπική επανέγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 35. Τυπική επανέγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 36. Τυπική επανέγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 37. Έγκριση δαπάνης για αμοιβές δικηγόρων προς νομική στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε επείγουσες περιπτώσεις (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 38. Έγκριση δαπάνης για έξοδα επίδοσης δικογράφων από δικαστικούς επιμελητές (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 39. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 40. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 41. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας
  (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 42. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών από δικαστική δαπάνη 2022 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 43. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών από δικαστική δαπάνη σύμφωνα με την απόφαση 1711/2019 του Συμβουλίου Επικρατείας (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 44. Έγκριση δαπάνης για την απόδοση ΦΠΑ από την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στο Φράγμα Πραμόριτσας για το έτος 2022 (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 45. Έγκριση δαπάνης για έξοδα εγγυητικής (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 46. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 47. Έγκριση δαπανών Περιφερειακή Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 48. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 49. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 51. Επανέγκριση δαπανών & διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού)
 52. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών).

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.