28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (30-6-2020)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (30-6-2020)

28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (30-6-2020)

28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (30-6-2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 1. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 23ης Ιουνίου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. στο Διοικητήριο Πτολεμαΐδας» Προϋπολογισμού: 54.300,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 2. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 16ης Ιουνίου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»  Προϋπολογισμού: 66.100,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 3. Ακύρωση της αριθμ. 663/20 (ΑΔΑ: 6ΓΕΖ7ΛΨ-ΧΝΘ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και επανασυγκρότηση, με προσθήκη εκπροσώπων ΠΕΔ, ΤΕΕ και ΠΕΣΕΔΕ, της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα», προϋπολογισμού 1.750.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Αποκατάσταση πετρογέφυρου Ροδοχωρίου», Προϋπολογισμού: 235.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της  Επιτροπής Παραλαβής ΤΕΒΑ 2018-2019 Γνωμοδότηση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 200610/12-12-2019 (ΑΔΑM: 20SYMV006428197/13-03-2020) Σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών, διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης, των υπηρεσιών της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (MIS 5029618), του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD 2018-2019», συμβατικού τιμήματος 24.180,00 € συμπεριλαμβα-νομένου ΦΠΑ 24%
 6. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΔΟΤΣΙΚΟ»
 7. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου:

  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

 8. Έγκριση 2ου  πρακτικού  για το διαγωνισμό του έργου: «Κατασκευή στέγης στο κτίριο του Τεχνητού Νεφρού Νοσοκομείου Φλώρινας»
 9. Έγκριση 1ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου: «Κοπή κλαδιών – Αποψίλωση οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας περιοχής Αμυνταίου»
 10. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ ΓΙΑΤΣΟΒΟ” ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 11. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Συντήρηση- Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018»
 12. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) προμήθειας ελαστικών για τα επιβατικά οχήματα, τα μηχανήματα έργου και φορτηγών των Δ/νσεων: Διοίκησης, Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 35.642,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
 13. Έγκριση δαπάνης  ποσού 1.215,20 ευρώ που αφορά αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για απαλλοτρίωση ακινήτων για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΝΑΣΑ-ΕΛΑΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» από τα Ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ έργο 2007ΣΕ20500017 με τίτλο «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ» της ΠΕ Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 16. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 17. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 18. Έγκριση δαπάνης
 19. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 20. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών κυλικείου
 21. Έγκριση δαπανών έτους 2020 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
 22. Έγκριση α) δαπάνης β) έκδοσης ΧΕΠ και γ) ορισμού υπολόγου για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 23. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 25. Τυπική επανέγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 27. Ορισμός δικηγόρου
 28. Ορισμός δικηγόρου
 29. Ορισμός δικηγόρου
 30. Ορισμός δικηγόρου
 31. Έγκριση ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή έγγραφης Γνωμοδότησης
 32. Έγκριση δαπάνης, για την ανάθεση υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για το έργο «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών Χειμάρρου Θολόλακκα»
 33. Έγκριση δαπάνης, για την ανάθεση υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για το έργο «Ανέγερση Κέντρου Υγείας Σιάτιστας»
 34. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου
 35. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη
 36. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (προσωρινός ανάδοχος) του έργου: «Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό – Επαρχιακό  Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου», Προϋπολογισμού δαπάνης #240.000,00 €#.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.