25η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-5-2019)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

25η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-5-2019)

25η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-5-2019) – 25η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-5-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 30/05/2019 και ώρα 13:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων, λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση δαπάνης, για παροχή νομικής στήριξης.
 3. Έγκριση ορισμού – ανάθεσης ορκωτού λογιστή.
 4. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας ΖΕΠ λόγω επείγοντος.
 5. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος σύμβασης υπηρεσιών συμμόρφωσης,

  προσαρμογής & υποστήριξης ως προς τον Κανονισμό 679/2016 Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας και Ενοτήτων)

 6.  Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 30.454,25 € για την κάλυψη δαπανών των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο9βουλίου της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019
 7. Έγκριση τροποποίησης  της απόφασης ανάθεσης 1105 (ΑΔΑ: Ψ7ΒΒ7ΛΨ-Υ7Τ) για την  προμήθεια των απαραίτητων ειδών και ειδών γραφικής ύλης για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 (για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Αυτοδιοικητικών εκλογών) καθώς και των εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 (επαναληπτικές των αυτοδιοικητικών)
 8. Έγκριση ανάθεσης για την  προμήθεια των απαραίτητων ειδών και ειδών γραφικής ύλης για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 (επαναληπτικές των αυτοδιοικητικών)»
 9. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας  σχοινιού Ν4 για δέσιμο εκλογικών δεμάτων για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.