ανάθεση μεταφοράς μαθητών Κοζάνης 2022-23

1η πρόσκληση της ΠΔΜ ΠΕ Κοζάνης για την υποβολή οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) 135783/21 για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2022-23

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

1η πρόσκληση της ΠΔΜ ΠΕ Κοζάνης για την υποβολή οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) 135783/21 για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2022-23

(σύµφωνα µε τους επισυναπτόµενους πίνακες)

Α/Α Συστήματος

ΕΣΗΔΗΣ 168703

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ΄αριθ. 50025/19-09-2018 ΚΥΑ «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ.Β’ 4217/26-09-2018) και την υπ’αριθ. 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα « Διευκρινήσεις επί της υπ’αριθ.50025/19-09-2018 ΚΥΑ για την µεταφορά µαθητών Δηµοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες».
  2. Την διακήρυξη µε Α/Α 135783 ΕΣΗΔΗΣ και αριθ. πρωτ. 115511 29/7/2022 (ΑΔΑΜ: 21PRPOC009006734) για την εφαρμογή του ΔΣΑ επιλογής αναδόχων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2022-2023 και των παραρτηµάτων της.
  3. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί το 1ο στάδιο του διαγωνισμού µε τους διαγωνιζόμενους που έχουν γίνει αποδεκτοί µε την αίτηση συµµετοχής τους και έχει καταρτιστεί το µητρώο τους.
  4. Το αρ. πρ. 101258 24/6/2022  έγγραφο του Τμήματος δια βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι πίνακες δρομολογίων δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2022-2023 για τη διεξαγωγή της 1ης διαγωνιστικής διαδικασίας.
  5. Την αριθ. 1841/21 με (ΑΔΑ: 6ΠΖΒ7ΛΨ-ΘΡ3) Απόφαση της Ο.Ε. έγκρισης του Πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής των οικονομικών φορέων που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ) στα πλαίσια της αριθ. πρωτ. 115511 29/7/2022 (ΑΔΑΜ: 21PRPOC009006734) Διακήρυξης επιλογής αναδόχων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2022-2023.
  6. Την αριθ.963/22 με (ΑΔΑ: ΨΛΣ37ΛΨ-2Α0) Απόφαση της Ο.Ε. έγκρισης της 1ης Πρόσκλησης της Π.Ε. Κοζάνης για την υποβολή ηλεκτρονικά (Α/Α Συστήματος 163914) οικονομικών προσφορών στα υπό ανάθεση Τμήματα δρομολογίων ή μεμονωμένα δρομολόγια που αποτυπώνονται στην εν λόγω 1η Πρόσκληση, προϋπολογισμού € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στα πλαίσια του αριθ. Διεθνούς μειοδοτικού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την σύναψη επιμέρους συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2022-23 και των όρων αυτής.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

Όσοι έχουν γίνει αποδεκτοί στο ΔΣΑ 15/21 (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) και ενδιαφέρονται για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των δρομολογίων που αποτυπώνονται στους κατωτέρω Πίνακες για το σχολικό έτος 2022-2023, διάρκειας ενός σχολικού έτους σύµφωνα:

Α) µε την δήλωση που έχουν υποβάλει µέσω του ΕΕΕΣ,

Β) µε τους επισυναπτόµενους πίνακες σχολικής περιόδου Σεπτεµβρίου 2022 – Ιουνίου 2023 για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης, να υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά στο με αρ. 168703 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμό της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τα παρακάτω τμήματα

ΤΜΗΜΑ 1 ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 163.946,62 ΜΕ Φ.Π.Α

ΤΜΗΜΑ 2 ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΟΡΔΑΙΑΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 165.989,37 ΜΕ Φ.Π.Α

ΤΜΗΜΑ 3 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΣΕΡΒΙΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 115.238,81 ΜΕ Φ.Π.Α

ΤΜΗΜΑ 4 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ : ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 26.322,50 ΜΕ Φ.Π.Α

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 1-211 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α 2.083.311,28

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα λάβουν υπόψη το Άρθρο 4 του Σταδίου Β της διακήρυξης 15/21  με αριθ. πρωτ.115511  και µε Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 135783

όπου µπορούν να αντλήσουν την διαδικασία µε την οποία θα υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους και τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπονται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερόµενων φορέων η εγγυητική επιστολής συµµετοχής αναγράφεται στην στήλη (ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ) των επισυναπτόµενων πινάκων της παρούσας 1ης Πρόσκλησης.

Οι οικονομικοί φορείς κάτοχοι λεωφορείων μπορούν να υποβάλουν οικονομικές προσφορές ανά τμήμα 1-4 της παρούσας 1ης Πρόσκλησης, δηλαδή για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.

Στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ οι προσφορές γίνονται ανά δρομολόγιο, αλλά σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά και θα υπολογίζεται στο σύνολο του κάθε τμήματος και η κατακύρωση θα γίνει στην χαμηλότερη συνολική οικονομική προσφορά του κάθε Τμήματος (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής) και σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Διακήρυξης.

Οι ιδιοκτήτες ταξί μπορούν να υποβάλουν προσφορά για τα δρομολόγια των Μεμονωμένων Δρομολογίων (1-211) της παρούσας 1ης Πρόσκλησης, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 4.2.1.α του άρθρου 4 της ως άνω Διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για μέχρι 2 δρομολόγια ανά άδεια ταξί για το Τμήμα των μεμονωμένων δρομολογίων ανά ζώνη ώρας.

Για την μεταφορά των μαθητών θα πρέπει οι μεταφορείς να ακολουθούν τους νόμιμους κανόνες ασφάλειας.

Έναρξη υποβολής προσφορών: 15/07/2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των οικονομικών προσφορών θα είναι η 29/7/2022 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 µ.µ.

Η αποσφράγιση θα γίνει στις  17/8/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.µ.

 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ

 

Συνημμένα:

1η πρόσκληση της ΠΔΜ ΠΕ Κοζάνης για την υποβολή οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) 135783/21 για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2022-23, σε pdf

 

metafora-mathiton-2022-2023-pekozanis-pdm-orthi