17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (9-5-2017)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (9-5-2017)

17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (9-5-2017) – 17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (9-5-2017) – 17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (9-5-2017)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη  09/05/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακή Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7η /2017
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Καθαρισμός ρέματος στην Πεντάβρυσο Εορδαίας»
 4. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης έργων Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 205 & ΣΑΕ 440 της Π.Ε. Γρεβενών
 5. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 25ης Απριλίου 2017,του έργου:

  ΣΑΕΠ 541 «Νέες κατασκευές-Συντήρηση Οδικού Ηλεκτροφωτισμού 2016-2017»Π.Δ.Μ.

 6. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 165.728,00 € του προγράμματος ΚΑΠ-ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Απρίλιο του τρέχοντος έτους
 7. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 20.000,00 €, 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 341) μηνός Απριλίου 2017, για το έργο: «Κατασκευή μονάδων υποδοχής βοθρολυμάτων και χημικής αποφωσφόρωσης στις περιοχές εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (π.κ.2012ΣΕ44000017)»
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο» Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν.Φλώρινας & έργα υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων –Επισκευή αγωγών μεταφοράς νερού & τεχνικών έργων στα αγροκτήματα του Δήμου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: Συμφωνία – πλαίσιο με τίτλο: «Εκπόνηση εδαφομηχανικών μελετών» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: 1η επιμέρους σύμβαση συμφωνίας-πλαίσιο ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη ορύγματος Παρορίου» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Διαμόρφωση χώρων στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Προστασία πρανών-συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν.Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων-φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Φλώρινας»
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Συντήρηση-επισκευή γηπέδου ΤΚ Φλάμπουρου» Π.Ε.Φλώρινας
 17. Έγκριση των όρων της επαναπροκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας για το έτος 2017» (CPV 79713000-5)
 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών κ.Ευάγγελου Σημανδράκου
 19. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Τσότσου Παύλου
 20. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για απαλλοτρίωση ακινήτου στη θέση

  «ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΡΟΥ» Π.Ε. Γρεβενών

 21. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης γραφείου στο κτίριο της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο)
 22. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε.Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης και γνωμοδότησης δικηγόρου
 24. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή μηχανήματος φορτηγάκι NISSAN 5409
 25. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 26. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 27. Έγκριση δαπανών έργων Π.Ε.Γρεβενών
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 35. Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2017- RUN DESKATI» Π.Ε. Γρεβένων
 36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Παπαγιάννη, στις 20 Μαΐου 2017 στο Τοπικό διαμέρισμα Παπαγιάννη
 37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του A.Μ.Σ. Λόφων «ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ» στις 20 & 21 Mαϊου 2017 στους Λόφους
 38. Έγκριση απολογισμού έτους 2016

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.